Европски парламент је 2011. усвојио Резолуцију за подршку женском предузетништву у малим и средњим предузећима . Женско предузетништво је политички приоритет и жене се бројним активностима подстичу да започињу бизнис или јачају постојећи. Отварањем српске економије и припремним процесима за европске интеграције, Србија последњих неколико година даје већи значај улози женског предузетништва, кроз законски оквир и друге пратеће активности, пре свега унапређењем пословног окружења за предузетништво, а тиме и за развој женског предузетништва.

Да Влада РС последњих година све више ставља нагласак на женско предузетништво истиче се и као важан елеменат укупног напретка у Извештају Европске комисије о напретку Србије.

Пример доброг активизма у правцу развоја и унапређења женског предузетништва јесте Удружење пословних жена Србије, које је постигло значајне помаке у овој области.

Народна скупштина РС подржава развој женског предузетништва различитим мерама:

  • организовањем јавног слушања тема релевантних за жене у предузетништву;
  • подршком вођењу родне статистике у предузетништву и развоју индикатора женског предузетништва;
  • подршком родном буџетирању;
  • консултативним састанцима с одборима у Народној скупштини РС, релевантним за приоритете које идентификује репрезентативно удружење предузетница;
  • прикупљањем мишљења и коментара удружења предузетница на законе у процедури који су релевантни за обављање њиховог пословања;
  • подржавањем рада Женске парламентарне мреже на јачању женског предузетништва и решавању свих питања релевантних за ефикасније обављање послова, почевши од административних баријера до усклађивања породичног и професионалног живота, као типичног проблема за предузетништво жена

Podpora podnikania žien prostredníctvom právnych predpisov

V roku 2011 prijal Európsky parlament uznesenie na podporu podnikania žien v malých a stredných podnikoch. Podnikanie žien je politickou prioritou a ženy sú povzbudzované mnohými aktivitami, aby založili alebo posilnili svoje existujúce.
Takéto procesy sa považujú za pokrok a vlády podporujú a ďalej povzbudzujú ženy, aby prispievali k hospodárskej základni a zvyšovali zamestnanosť.
S otvorením srbského hospodárstva a prípravnými procesmi pre európsku integráciu Srbsko v posledných rokoch prikladalo väčší význam úlohe podnikania žien prostredníctvom právneho rámca a ďalších podporných činností, predovšetkým zlepšovaním podnikateľského prostredia pre podnikanie, a tým aj rozvoja podnikania žien.
To, že vláda RS v posledných rokoch čoraz viac kladie dôraz na podnikanie žien, sa tiež zdôrazňuje ako dôležitý prvok celkového pokroku v správe Európskej komisie o pokroku Srbska.
Príkladom dobrého aktivizmu smerom k rozvoju a rozvoju podnikania žien je Združenie podnikateľských žien Srbska, ktoré v tejto oblasti dosiahlo významný pokrok.
Národné zhromaždenie RS podporuje rozvoj podnikania žien rôznymi opatreniami:
• organizovanie verejného počúvania tém týkajúcich sa žien v podnikaní;
• podpora rodovej štatistiky v podnikaní a rozvoj ukazovateľov podnikania žien;
• podpora rodového rozpočtovania;
• poradné stretnutia s výbormi v Národnom zhromaždení RS týkajúce sa priorít identifikovaných reprezentatívnym združením podnikateľiek;
• zhromažďovanie stanovísk a pripomienok podnikateľských združení k zákonom, ktoré sú dôležité pre výkon ich podnikania;
• podpora práce parlamentnej siete žien zameranej na posilnenie podnikania žien a riešenie všetkých otázok súvisiacich s efektívnejšou prácou, od administratívnych prekážok po zosúladenie rodinného a pracovného života, ako typického problému podnikania žien;