Evropski parlament je 2011. usvojio Rezoluciju za podršku ženskom preduzetništvu u malim i srednjim preduzećima . Žensko preduzetništvo je politički prioritet i žene se brojnim aktivnostima podstiču da započinju biznis ili jačaju postojeći. Otvaranjem srpske ekonomije i pripremnim procesima za evropske integracije, Srbija poslednjih nekoliko godina daje veći značaj ulozi ženskog preduzetništva, kroz zakonski okvir i druge prateće aktivnosti, pre svega unapređenjem poslovnog okruženja za preduzetništvo, a time i za razvoj ženskog preduzetništva.

Da Vlada RS poslednjih godina sve više stavlja naglasak na žensko preduzetništvo ističe se i kao važan elemenat ukupnog napretka u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije.

Primer dobrog aktivizma u pravcu razvoja i unapređenja ženskog preduzetništva jeste Udruženje poslovnih žena Srbije, koje je postiglo značajne pomake u ovoj oblasti.

Narodna skupština RS podržava razvoj ženskog preduzetništva različitim merama:

  • organizovanjem javnog slušanja tema relevantnih za žene u preduzetništvu;
  • podrškom vođenju rodne statistike u preduzetništvu i razvoju indikatora ženskog preduzetništva;
  • podrškom rodnom budžetiranju;
  • konsultativnim sastancima s odborima u Narodnoj skupštini RS, relevantnim za prioritete koje identifikuje reprezentativno udruženje preduzetnica;
  • prikupljanjem mišljenja i komentara udruženja preduzetnica na zakone u proceduri koji su relevantni za obavljanje njihovog poslovanja;
  • podržavanjem rada Ženske parlamentarne mreže na jačanju ženskog preduzetništva i rešavanju svih pitanja relevantnih za efikasnije obavljanje poslova, počevši od administrativnih barijera do usklađivanja porodičnog i profesionalnog života, kao tipičnog problema za preduzetništvo žena

Podpora podnikania žien prostredníctvom právnych predpisov

V roku 2011 prijal Európsky parlament uznesenie na podporu podnikania žien v malých a stredných podnikoch. Podnikanie žien je politickou prioritou a ženy sú povzbudzované mnohými aktivitami, aby založili alebo posilnili svoje existujúce.
Takéto procesy sa považujú za pokrok a vlády podporujú a ďalej povzbudzujú ženy, aby prispievali k hospodárskej základni a zvyšovali zamestnanosť.
S otvorením srbského hospodárstva a prípravnými procesmi pre európsku integráciu Srbsko v posledných rokoch prikladalo väčší význam úlohe podnikania žien prostredníctvom právneho rámca a ďalších podporných činností, predovšetkým zlepšovaním podnikateľského prostredia pre podnikanie, a tým aj rozvoja podnikania žien.
To, že vláda RS v posledných rokoch čoraz viac kladie dôraz na podnikanie žien, sa tiež zdôrazňuje ako dôležitý prvok celkového pokroku v správe Európskej komisie o pokroku Srbska.
Príkladom dobrého aktivizmu smerom k rozvoju a rozvoju podnikania žien je Združenie podnikateľských žien Srbska, ktoré v tejto oblasti dosiahlo významný pokrok.
Národné zhromaždenie RS podporuje rozvoj podnikania žien rôznymi opatreniami:
• organizovanie verejného počúvania tém týkajúcich sa žien v podnikaní;
• podpora rodovej štatistiky v podnikaní a rozvoj ukazovateľov podnikania žien;
• podpora rodového rozpočtovania;
• poradné stretnutia s výbormi v Národnom zhromaždení RS týkajúce sa priorít identifikovaných reprezentatívnym združením podnikateľiek;
• zhromažďovanie stanovísk a pripomienok podnikateľských združení k zákonom, ktoré sú dôležité pre výkon ich podnikania;
• podpora práce parlamentnej siete žien zameranej na posilnenie podnikania žien a riešenie všetkých otázok súvisiacich s efektívnejšou prácou, od administratívnych prekážok po zosúladenie rodinného a pracovného života, ako typického problému podnikania žien;