Породица као систем пролази кроз своје развојне фазе,при чему свака од њих представља нове и другачије животне изазове. Свака фаза животног циклуса породице је и потенцијална кризна тачка уколико се породица не прилагоди развојним потребама својих чланова и ако не успостави структуру која је одговарајућа за функционисање у тој фази.Овако комплексан процес функционисања породичног система и пролазак кроз специфичне фазе развоја назива се животни циклус породице.Развојне фазе породичног система започињу браком и настављају процес цикличног смењивања кроз осам различитих фаза и то:

Почетна породица;

Породица са малим дететом;

Породица са предшколским дететом;

Породица са школским дететом;

Породица са адолесцентом;

Одлазак деце од родитеља;

Постродитељска породица;

Остарела породица.

Познавање и разумевање процеса који се одвијају у развојним фазама породичног циклуса, члановима породице може помоћи у прилагођавању и развијању адекватних животних вештина потребних за ношење са новим изазовима и решавање кризних ситуација које поједино раздобље доноси, а посебно за успешан прелазак из једне у другу фазу циклуса. Реакција породице на поједине догађаје и начин испољавања кризе, зависи од карактеристика сваке породице, њених претходних искустава и начина превазилажења проблема. Функционалне породице безболније пролазе кроз развојне фазе животног циклуса, с’ обзиром на чињеницу да чешће користе креативније механизме за разрешавање конфликата,  чиме успевају да савладају потешкоће са мање штетних последица.

Свака развојна фаза у животном циклусу породице представља могућу кризну тачку,  уколико се породица не прилагоди развојним потребама својих чланова.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Rodina ako systém prechádza vývojovými fázami, z ktorých každá predstavuje nové a odlišné životné výzvy. Každá fáza životného cyklu rodiny je tiež potenciálnym krízovým bodom, ak sa rodina neprispôsobí vývojovým potrebám svojich členov a ak nevytvorí štruktúru, ktorá je v tomto štádiu vhodná na fungovanie. .Vývojové fázy rodinného systému začínajú manželstvom a pokračujú v procese cyklického nahrádzania prostredníctvom ôsmich rôznych etáp, a to:

Začiatočná rodina;

Rodina s malými deťmi;

Rodina s predškolským dieťaťom;

Rodina so školským dieťaťom;

Rodina s dospievajúcim;

Odchod detí z rodičov;

Pôrodná rodina;

Staršia rodina.

Poznanie a pochopenie procesov, ktoré sa odohrávajú vo vývojových fázach rodinného cyklu, môže pomôcť členom rodiny prispôsobiť sa a rozvíjať primerané životné zručnosti potrebné na zvládnutie nových výziev a krízových situácií, ktoré každé obdobie prináša, a najmä na úspešný prechod z jednej fázy do druhej. , Reakcia rodiny na jednotlivé udalosti a spôsob, akým sa prejavuje kríza, závisí od charakteristík každej rodiny, jej predchádzajúcich skúseností a toho, ako problémy prekonáva. Funkčné rodiny prechádzajú fázami životného cyklu bezbolestne, vzhľadom na skutočnosť, že častejšie používajú kreatívnejšie mechanizmy na riešenie konfliktov, a tak dokážu prekonať ťažkosti s menej škodlivými následkami.

Každá fáza vývoja v životnom cykle rodiny je možným krízovým bodom, ak sa rodina neprispôsobí vývojovým potrebám svojich členov.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.