Интерресорну комисију за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком као радно тело образује орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове друштвених делатности, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања. Општинско веће донело је решење о образовању те комисије за територију Општине Бачка Паланка. Процена се заснива на целовитом и индивидуализованом приступу детету, ученику и одраслом, са циљем да се пружањем додатне подршке омогући укључивање у образовање, односно, пуна и ефективна друштвена укљученост кроз остваривање права и коришћење услуга и ресурса. Додатна подршка обухвата права, услуге и ресурсе,  који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице. Додатна подршка обезбеђује се, без дискриминације по било ком основу, сваком детету, ученику и одраслом у циљу укључивања, учешћа и напредовања у образовном окружењу до завршетка средњег образовања, као и несметаног обављања свакодневних животних активности и квалитетног живота у заједници. Комисија има пет чланова, и то четири стална и једног повременог члан.Стални чланови Комисије су: представник система здравствене заштите (педијатар, односно специјалиста опште медицине за одраслог); представник образовно-васпитног система (стручни сарадник психолог у предшколској установи, основној или средњој школи); представник система социјалне заштите (стручни радник на пословима социјалне заштите) и дефектолог одговарајућег профила. Повремени члан Комисије је лице које добро познаје дете, ученика и одраслог,  а утврђује се за сваког појединачно из реда представника образовног система, здравствене или социјалне заштите