Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga raspisala je II Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Predmet  konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za uvođenje novog i unapređenje postojećeg proizvodnog procesa ili za povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, odnosno troškova transporta, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Konkurs se realizuje kroz 2 komponente, i to:

Pod Komponentom 1 podrazumeva se nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Konkursa.

Pod Komponentom 2 podrazumeva se nabavka nove opreme za privredna društva koja su potencijalni ili postojeći lokalni dobavlјači multinacionalnih kompanija čijom se kupovinom značajno povećava međunarodna konkurentnost privrednog društva – podnosioca prijave i mogućnost uklјučivanja u međunarodne lance dobavlјača, a koja je neophodna za uspostavlјanje novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa multinacionalnom kompanijom.

Pod komercijalnim aranžmanom sa multinacionalnom kompanijom podrazumeva se izrada komponenti koje ulaze u finalni proizvod multinacionalne kompanije (uklјučujući i ambalažu), kao i pružanje proizvodnih usluga koje ulaze u cenu koštanja jedinice proizvoda, odnosno predstavlјaju sastavni trošak u vrednosti proizvoda i neophodne su u procesu proizvodnje proizvoda, kao i plasiranje proizvoda (sopstvenih ili robne marke)  direktno multinacionalnoj kompaniji ili preko dobavlјača multinacionalne kompanije.

Cilј ovog Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Oprema u smislu ovog Konkursa jesu mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, koja su direktno uklјučena u proces proizvodnje razmenlјivih dobara, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedelјivih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina. Delovi specijalizovanih mašina moraju biti kuplјeni sa mašinom od istog dobavlјača opreme i moraju biti iskazani na istoj profakturi.
Oprema za kontrolu kvaliteta i merna oprema smatraju se opremom.
Oprema za proizvodnju građevinskih proizvoda (pogoni za izradu betonskih elemenata, pogoni za izradu armaturnih sklopova, fabrike betona i sl.) smatra se opremom.

Opremom se ne smatraju transportna i manipulativna sredstva (kombi, kamion, vilјuškar, telehender, kran, utovarivač, bageri, kranovi, buldožeri i sl.), kao ni računarska oprema (softver i hardver), sem u slučaju kada je integrisani deo proizvodne mašine.

Oprema koja je predmet Konkursa mora da bude nova, nabavlјena od kredibilnog dobavlјača opreme (proizvođač opreme i/ili distributer, odnosno uvoznik) koji nije povezano lice sa podnosiocem prijave u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Oprema koja se proizvodi u Republici Srbiji mora se nabaviti direktno od proizvođača opreme, odnosno bez distributera kao posrednika, sem u slučaju postojanja ekskluzivnog distributera.
 
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodelјuju po Konkursu je 500.000.000,00 dinara.

Deo sredstava u iznosu od 300.000.000,00 dinara opredelјuje se za nabavku opreme za Komponentu 1, dok se deo sredstava u iznosu od 200.000.000,00 dinara opredelјuje za nabavku opreme za Komponentu 2.

Sredstva opredelјena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu.

Sedište podnosioca prijave mora se nalaziti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i investicioni projekat koji se realizuje mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, gde se mora zadržati najmanje 3 godine od dana upisa zaloge na opremi koja je predmet Konkursa.
Podnosioci prijave mogu biti samo ona privredna društva koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.
Podnosiocu prijave mogu biti dodelјena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara za Komponentu 1, odnosno 2.000.000,00 dinara do 12.000.000,00 dinara za Komponentu 2, pri čemu u oba slučaja maksimalan iznos dodelјenih sredstava ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs teče od 8.9.2023. godine i traje zaklјučno sa 4.10.2023. godine, računajući i taj dan.

Konkursnu dokumentaciju i sve dodatne informacije za ovaj poziv možete videti na sajtu: 
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnјu i lokalnu samoupravu