Прва у низу препрека на путу покретања приватног посла јесте прикупљање потребних докумената. Која документа су потребна за отварање фирме, сазнали смо од Драгана Бјелановића, који је организатор програма запошљавања и водитељ обуке Пут до успешног предузетника, запослен у НСЗ Нови Сад.

За регистрацију предузетничке радње неопходно је да се испуни регистрациона пријава, која може да се попуни и онлине и потребно је око пет минута да се он попуни. Потребно је да се уплати регистрациона такса, за предузетнике она износи 1700 динара. За неке посебне делатности потребно је да се уради инспецијски преглед , а то је само за мали круг делатности попут рецимо здравствених услуга. Пре саме регистрације надлежна инспекција проверава да ли будући предузетник испуњава неопходно услове дефинисане у закону у погледу простора опреме и кадрова.

Након што се донесе решење Агенције за привредне регистре , неопходно  је да предузетник отвори рачун у банци, након тога подноси пореску пријаву и он је већ спреман да крене у предузетништво.  Кроз регистровање Агенције за привредне регистре се заправо  неколико ефеката постиже . Кроз јединствену регистрациону пријаву фактички врши се пријава на Централни регистар обавезног социјалног осигурања затим у републички Фонд здравственог осигурања завод за статистику где се добија матични број и код Пореске управе добија  се порески идентификациони број . Значи осим што се региструје нова фирма у регистру привредних друштава, значи имамо још ова четири ефекта који се постижу једним кораком значи обезбеђен је једношалтерски систем регистрације, а то је  један велики искорак у односу на раније године где је морало да се документација носи на неколико различитих адреса,  малтене иста документација тако да је ово сада много једноставније.

Dokumenty potrebné na založenie firmy

Prvou z mnohých prekážok pri začatí súkromného podnikania je zhromažďovanie potrebných dokumentov. Aké dokumenty sú potrebné na založenie spoločnosti, sme sa dozvedeli od Dragana Bjelanovića, ktorý je organizátorom programu zamestnanosti a trénera Cesta k úspešnému podnikateľovi, zamestnaný v NES Novi Sad.

Na registráciu podnikania je potrebné vyplniť žiadosť o registráciu, ktorú je možné vyplniť aj online, a jej dokončenie trvá asi päť minút. Vyžaduje sa registračný poplatok, pre podnikateľov je to 1700 dinárov. Pri niektorých konkrétnych činnostiach sa vyžaduje inšpekcia, a to iba v malom okruhu činností, ako sú napríklad zdravotnícke služby. Pred registráciou príslušný inšpektorát skontroluje, či potenciálny podnikateľ spĺňa potrebné požiadavky stanovené zákonom, pokiaľ ide o priestor zariadení a personálu.

Po prijatí rozhodnutia Obchodnej agentúry je potrebné, aby si podnikateľ otvoril účet v banke, potom podal daňové priznanie a je už pripravený na začatie podnikania. Registráciou Obchodnej registračnej agentúry sa skutočne dosiahne niekoľko účinkov. Prostredníctvom žiadosti o jednotnú registráciu sa centrálny register povinného sociálneho zabezpečenia v skutočnosti uplatňuje na Štatistický úrad Fondu zdravotného poistenia, kde sa získa registračné číslo a daňové identifikačné číslo sa získa od správy daní. Takže okrem registrácie novej spoločnosti v registri spoločností máme ďalšie štyri účinky, ktoré sa dosahujú v jednom kroku, takže je k dispozícii systém registrácie na jednom mieste, čo je veľký krok z predchádzajúcich rokov, keď sa dokumentácia musela prenášať na niekoľko rôzne adresy, takmer rovnaká dokumentácia, takže je to teraz omnoho jednoduchšie.