На основу утврђених вредности испитиваних микробиолошких и физичко-хемијских параметара еколошког и хемијског статуса узорка површинске воде узорковане на мерним местима- језеро “Тиквара”  и градска плажа „Дунав“ показало се да су доброг еколошког статуса ,односно одговарају  прописаним захтевима за другу  класу, те су купање и рекреација у води дозвољени.