Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка обавештава школе и родитеље на територији општине Бачка Паланка о упису деце у први разред основне школе у школској 2019/2020. години.

Обавештење преносимо у целости:

Одељење за друштвене делатности на основу члана 22. став. 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018-др.закони) и члана 55. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ 55/2013, 101/2017 и 27/2018-др.закони),

О Б А В Е Ш Т А В А

ШКОЛЕ И РОДИТЕЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

У први разред основне школе у школској 2019/2020 години уписују се деца, која до почетка шкoлске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о здравственом прегледу детета.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог , односно педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

У поступку провере спремности, на основу мишљења психолога, односно педагога применом стандарних поступака и инструмената, школа може да препоручи:

1)    упис у први разред ;

2)    упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први разред на основу претходне провере знања.

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде и постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

У складу са чланом 58. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 55/2013, 101/2017 и 27/2018-др.закони ) родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза.

У складу са чланом 194. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018-др.закони), новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе уписа детета у основну школу или ако дете без оправданог разлога не похађа наставу у основној школи.

У складу са чланом 191. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017и 27/2018-др. закони), казниће се за прекршај школа ако не упише дете у основну школу.

 

                                                           Руководилац Одељења

                                                      за друштвене делатности

                                                               Мирослава Шолаја

 

Извор: интернет портал Општине Бачка Паланка