Хранитељство представља привремени облик заштите детета. Њиме се обезбеђује топли породични дом и подршка расту и развоју детета у периоду док се његова биолошка породица не рехабилитује  и не стекну услови да се врати у своју породицу,  док се не омогући други облик заштите који је у најбољем интересу детета, или док се дете не осамостали.

   За разлику од хранитељства, које је привремени облик заштите детета, усвојењем се ствара веза једнака оној која постоји између биолошких родитеља и детета.Статус усвојитељске породице може добити породица која испуни услове прописане закономи,  која у току припреме и процене покаже да може разумети и на најбољи могући начин задовољити индивидуалне потребе детета.  

    Усвојењем се између усвојитеља и његових сродника с једне стране и усвојеника и његових потомака с друге стране, заснива нераскидив однос једнак крвном сродству. У матичну књигу рођених усвојитељи се уписују као родитељи  усвојеника.

   У случају хранитељства, Центар за социјални рад са хранитељском породицом склапа писмени уговор о боравку детета. Центар редовно прати ситуацију и одлучује о томе да ли хранитељи довољно брину о детету. Хранитељска породица, сходно потписаном уговору, добија редовну накнаду трошкова хранитељства и накнаду за  рад хранитеља у складу са одговарајућим законом.  У бачкопаланачкој општини у Центру са социјални рад евидентирана је укупно 21 хранитељска породица.

   У случају усвојења, орган старатељства доноси решење о заснивању усвојења које се доставља надлежном матичном одељењу  ради уписа у матичну књигу.  У матичну књигу рођених усвојитељи се уписују као родитељи усвојеника. У складу са законом, усвојиоци и усвојено дете успостављају трајан однос који је једнак односу деце и биолошких родитеља. 

 

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

Pestúnska starostlivosť je dočasnou formou ochrany detí. Dieťa poskytuje teplý  dom aby sa mohol vrátiť do svojej rodiny, až kým iná forma ochrany nie je v najlepšom záujme dieťaťa alebo až do  plnoletosťi.

Prijatím sa vytvára nerozbitný vzťah rovnajúci sa príbuznosti krvi medzi osvojiteľom a jeho príbuznými na jednej strane a osvojiteľom a jeho potomkami na strane druhej. Adoptéri sa zapisujú do rodného registra ako adoptívni rodičia.

V prípade pestúnskej starostlivosti uzatvorí Centrum pre sociálnu prácu s pestúnskou rodinou písomnú zmluvu o pobyte dieťaťa. Centrum pravidelne monitoruje situáciu a rozhoduje, či sa pestúni starajú o dieťa dostatočne. Pestúnska rodina podľa podpísanej zmluvy dostáva pravidelnú kompenzáciu za výdavky na pestúnsku starostlivosť a náhradu za prácu pestúnov v súlade s príslušnými zákonmi. Celkovo bolo v Centre pre sociálnu prácu v obci Backa Palanka zaregistrovaných 21 pestúnskych rodín.

V prípade osvojenia opatrovnícky orgán vydá rozhodnutie o zriadení osvojenia, ktoré sa predloží príslušnému registračnému úradu na registráciu v registri. Adoptéri sa zapisujú do rodného registra ako adoptívni rodičia. V súlade so zákonom si adoptívni rodičia a adoptované deti vytvárajú trvalý vzťah, ktorý je rovnaký ako vzťah detí a biologických rodičov.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.