Трудноћом и рађањем детета започиње друга развојна фаза у животном циклусу породице и она траје све до дететовог поласка у школу.

Поред индивидуалне и партнерске улоге, специфичност ове фазе огледа се у важности изграђивања родитељске улоге. У овој фази животног циклуса породице могу се појавити нереалне представе о родитељству.  Зато је важно успоставити правила функционисања која укључују питање ауторитета и моћи, улоге и обавезе сваког појединачно као претпоставку за изградњу позитивног амбијента за одрастање детета.

Очеви и мајке су за дете најутицајније личности. Ако се они међусобно воле и сарађују, ако имају јасно одређене улоге, деца ће се здраво и складно развијати. Kада је тај образац нарушен на било који начин, деца доживљавају разне емотивне поремећаје.

Када се говори о правилима функционисања, веома је важна подела задужења везана за подизање и васпитавање детета, као и задужења везана за домаћинство. Уз све то, треба избалансирати професионалне потребе, као и потребе за приватношћу, одмором и проводом. Лако је уочљиво да је ова фаза под ризиком великог стреса, а уколико још и нису испуњени захтеви претходне фазе, може доћи до рушења система.

Промене се огледају у изградњи новог идентитета, промене у односима између партнера и у односима са родитељима из претходне генерације,  што утиче на чињеницу да је ова фаза у животном циклусу породице и означена као критична тачка са високим кризним потенцијалом.

За младу породицу је нарочито важно да пронађе властите механизме за остваривање личних и породичних циљева, посебно у правцу: квалитетног заједничког времена за емоционалну блискост и неговање партнерског односа, начина међусобног комуницирања и односа према другим људима, самосталности у доношењу одлука, развијања одговорности за породично функционисање, психолошке бриге и љубави према детету.

Све то прати стварање амбијента нове, јединствене породичне целине која негује добре односе са својом околином.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Tehotenstvom  a narodením dieťaťa sa začína druhá fáza životného cyklu vývoja rodiny a trvá až kým  dieťa nezačne chodiť do základnej školy.

Okrem individuálnej úlohy samotných partnerov, ich vzťahu,  veľmi je dôležité v tomto období zdokonaľovanie sa v samotnej úlohe rodiča. V tejto fáze životného cyklu rodiny, rodičia môžu mať často nereálne predstavy o rodičovstve. Preto je dôležité stanoviť pravidlá samotného fungovania rodiny, tiež stanoviť autoritatívnu moc, úlohy a záväzky každého člena, zvlášť ako predpoklad pre budovanie pozitívneho prostredia na výchovu dieťaťa.

Otcovia a matky sú osoby, ktoré majú najväčší vplyv na dieťa. Ak sa budú navzájom milovať a spolupracovať, ak budú mať jasne stanovené úlohy a záväzky, rozvoj dieťaťa bude zdravý a usporiadaný. Ak je táto forma ohrozená, deti zažívajú rôzne emočné poruchy. Keď hovoríme o pravidlách fungovania, je veľmi dôležité rozdelenie povinností týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dieťaťa, ako aj úloh v samotnej domácnosti. Tiež je potrebné zosúladniť profesionálne požiadavky a potreby súkromia, oddychu a zábavy. Je očividné, že v tejto fáze je riziko veľkého stresu dominantné, a ak sa požiadavky predchádzajúcej fáze nespĺňajú vtedy môže dôjsť k zlyhaniu celej štruktúry rodiny.

Tieto zmeny sa prejavujú v modelovaní novej osobnosti, zmeny vo vzťahoch medzi partnermi a vzťahy s rodičmi predchádzajúcej generácie majú vplyv na skutočnosť, že táto fáza životného cyklu rodiny je poznamenaná ako kritický bod s vysokým kríznym potenciálom.

Pre mladú rodinu, je obzvlášť dôležité stanoviť si svoje vlastné mechanizmy na dosiahnutie osobných a rodinných cieľov, a to najmä v smeroch: kvalitného spoločného času a pestovanie partnerských vzťahov, spôsoby vzájomnej komunikácie a vzťahy s inými ľuďmi, samostatnosti v rozhodovaní, rozvoj zodpovednosť za fungovanie rodiny, psychologickej starostlivosti a lásky k dieťaťu.

Takým spôsobom sa vytvára prostredie pre nový, jedinečný rodinný celok, ktorý pestuje dobré vzťahy so svojím okolím.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.