Почетна породица је прва фаза у породичном циклусу. Прва фаза започиње заснивањем брака и обухвата период до рођења првог детета.

Улазак у брачну заједницу подразумева усаглашавање различитих модела понашања које партнери доносе из своје породице порекла, заједничко креирање правила, образаца комуникације, атмосфере и динамике функционисања, граница према спољњем свету, што није увек и једноставно. Склапањем брака, односно уласком у брачну заједницу, партнери изграђују специфичан однос који укључује емоционалну блискост, сексуални живот и усаглашавање међусобног начина функционисања.

Формирањем почетне породице креирају се нова правила за заједнички живот, која између осталог дефинишу бригу за домаћинство, поделу обавеза, договор о кућном буџету, начину контаката са другима (родбина, пријатељи, познаници …). Брачни пар поставља приоритете и дефинише њихов начин решавања. Правила која се поставе у првој фази, најчешће се прожимају кроз читав животни циклус.

Уколико партнери нису у овој фази разрешили неспоразуме, они се настављају и продубљују у некој од наредних фаза породичног циклуса. Kолико ће склопљени брак бити квалитетан, између осталог одређују јасна комуникација између партнера, осетљивост за потребе другог партнера и коришћење кризних ситуација за развој и сазревање партнера.

У многим случајевима се дешава да су породичне кризе које се испоље у каснијим фазама животног циклуса породице само пренесени, притајени и током година увећани проблеми из прве развојне фазе – проблеми који нису решени у самом старту. Уколико не постоји договор партнера о правилима заједничког живота, брачни однос може постати осетљив на све будуће кризне тренутке који се рођењем деце још више повећавају.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Založenie rodiny je prvou etapou rodinného cyklu. Prvá fáza sa začína manželstvom a pokrýva obdobie do narodenia prvého dieťaťa.

Uzatvorenie manželstva zahŕňa zosúladenie rôznych spôsobov správania, ktoré partneri prinášajú zo svojej pôvodnej rodiny, spoločné vytváranie pravidiel, vzorce komunikácie, atmosféra a dynamika fungovania, hranice vonkajšieho sveta, čo nie je vždy ľahké. Vstupom do manželstva, to znamená vstupom do manželstva, si partneri vytvárajú špecifický vzťah, ktorý zahŕňa emocionálnu blízkosť, sexuálny život a zmierenie.

Vytvorenie začínajúcej rodiny vytvára nové pravidlá pre spolužitie, ktoré okrem iného definujú starostlivosť o domácnosť, zdieľajú zodpovednosť, dohodnú sa na domácom rozpočte, spôsoby kontaktovania ostatných (príbuzných, priateľov, známych …). Manželský pár stanovuje priority a definuje, ako sa budú riešiť. Pravidlá stanovené v prvej etape sa najčastejšie dodržiavajú počas celého životného cyklu. Kvalita manželského manželstva sa bude okrem iného určovať jasnou komunikáciou medzi partnermi, citlivosťou na potreby druhého partnera a využívaním krízových situácií na rozvoj a dospievanie partnera.

Ak partneri v tejto fáze nedorozumenia nevyriešia, pokračujú a prehlbujú sa v jednej z ďalších fáz rodinného cyklu. O tom, ako bude manželstvo dobré, bude rozhodnuté okrem iného jasná komunikácia medzi partnermi, citlivosť na potreby druhého partnera a využívanie krízových situácií na rozvoj a dospievanie partnera.

V mnohých prípadoch sú rodinné krízy, ktoré sa vyskytujú v neskorších fázach životného cyklu rodiny, prenášané, skryté a zväčšené v priebehu rokov problémami z prvej vývojovej fázy – problémy, ktoré sa na začiatku nevyriešia. Ak medzi partnermi neexistuje dohoda o pravidlách spoločného života, manželský vzťah sa môže stať zraniteľným pre akékoľvek budúce krízové ​​momenty, ktoré sa ďalej zvyšujú s narodením detí.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.