Право на новчану накнаду у случају престанка радног односа остварује се под условима и на начин прописан Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Обавезно осигурање за случај незапослености је део система обавезног социјалног осигурања грађана којим се обезбеђују права за случај незапослености на начелима обавезности, узајамности и солидарности. Обавезним осигурањем обезбеђују се права за случај незапослености, и то: новчана накнада; здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање у складу са законом, као и друга права у складу са законом.
Право на новчану накнаду има незапослено лице које је било обавезно осигурано за случај незапослености најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид осигурања краћи од 30 дана. Новчана накнада исплаћује се незапосленом:

– три месеца, ако има стаж осигурања од једне до пет година;
– шест месеци, ако има стаж осигурања од пет до 15 година;
– девет месеци, ако има стаж осигурања од 15 до 25 година и
– дванаест месеци, ако има стаж осигурања дужи од 25 година.
Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију (у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању) недостаје до две године.