Nasilje u porodici predstavlja sva dela nasilja između članova porodice, koja dovode ili mogu da dovedu do fizičke, seksualne, psihičke ili ekonomske povrede ili patnje, obuhvatajući i pretnje takvim delima. Nasilje u porodici je ozbiljan problem koji u žrtvi izaziva osećaj lične nesigurnosti i strahovanja za sopstveni život.

   Važno je da i žrtve i počinioci znaju da je prema zakonu nasilje u porodici kažnjivo,  da se smatra krivičnim delom i da se za njega izriču kazne ili zaštitne mere. Često,  tek kada budu prijavljeni i kažnjeni zbog nasilja,  nasilnici počnu da razmišljaju o tome da se radi o društveno neprihvatljivom ponašanju.  Nasilje treba prijaviti uvek i bez odlaganja, iako to nije lako. Važno je znati da upravo ćutanje podstiče nasilje u porodici. Negaciji nasilja žrtve pribegavaju upravo iz straha od suočavanja sa posledicama prijavljivanja,  iz stida, ili iz pogrešnih verovanja da će ćutanjem ‘’zaštititi decu’’.

   Za nasilje nikada nije kriva žrtva već je odgovornost na počiniocu

   Govoreći o nasilju u porodici Vera Petrović, direktorica Centra za socijalni rad Opštine Bačka Palanka kaže:  “Stručni radnici Centra za socijalni rad dužni su da, ako na bilo koji način kroz svoj rad saznaju da postoji nasilje u porodici, sačine o istom službenu belešku i hitno informišu policiju. Kada se nasilje prijavi Centru za socijalni rad, formiraju se spisi predmeta, radi se procena rizika i sačinjava plan zaštite i podrške žrtvi nasilja u porodici. U slučajevima kada se o nasilju sazna od drugih institucija,  odmah i bez odlaganja kontaktira se žrtva nasilja.  Rad sa porodicom u kojoj ima nasilja uključuje savetodavne razgovore kroz koje se žrtve nasilja informišu o svojim pravima i pruža im se psihosocijalna podrška. Centar obavlja terenske obilaske, saradnju sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, a pruža i materijalnu pomoć u skladu sa zakonom.“

   Ukoliko je neophodno da se žrtva izmesti  iz porodice, Centar za socijalni rad ostvaruje kontakt sa nevladinom organizacijom – u Bačkoj Palanci to je Sigurna kuća u Somboru – i sklanja žrtvu nasilja na sigurno.

    Centar za socijalni rad u slučaju nasilja u porodici sarađuje sa policijom, tužilaštvom i pravosudnim organima na zaštiti žrtava. Centar na zahtev Suda daje nalaz i mišljenje o svrsishodnosti izricanja zaštitnih mera kao što su iseljenje iz stana, mera zabrane prilaska itd.

   Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji sprovodi portal Radio i televizija Bačka Palanka “Izazovi porodice u 21. veku” (kako sačuvati porodicu, brak i porodične vrednosti), a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu i ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

Domáce násilie je násilie medzi členmi rodiny, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť fyzickú, sexuálnu, psychologickú alebo ekonomickú ujmu alebo utrpenie.

Domáce násilie je vážny problém, ktorý spôsobuje strach o vlastný život. Je dôležité, aby obete aj páchatelia vedeli, že domáce násilie je trestné podľa zákona, že sa považuje za trestný čin a že mu boli uložené sankcie alebo ochranné opatrenia. Zneužívatelia často začínajú myslieť, že je to sociálne neprijateľné správanie, a to iba vtedy, keď sú nahlásení a potrestaní za násilie.

Násilie by sa malo vždy hlásiť bezodkladne, hoci to nie je ľahké, je však dôležité vedieť, že ticho podporuje domáce násilie. Obete násilia sa uchyľujú práve preto, lebo sa obávajú riešenia dôsledkov hlásenia, hanby alebo mylného presvedčenia, že „mlčia„ deti “. Nikdy to nie je chyba obete, ale zodpovednosť páchateľa.

Vera Petrovic, riaditeľka Centra pre sociálnu prácu v obci Bačka Palanka, hovorí o domácom násilí: „Odborníci Centra pre sociálnu prácu sú povinní, ak akýmkoľvek spôsobom zistia, že ide o domáce násilie, urobiť si úradnú poznámku a okamžite o tom informovať políciu. Keď sa násilie nahlási v Centre pre sociálnu prácu, vytvoria sa spisy prípadov, vykoná sa hodnotenie rizika a vypracuje sa plán ochrany a podpory obete domáceho násilia. V prípadoch, keď sa násilie dozvie od iných inštitúcií, je obeť násilia kontaktovaná okamžite a bezodkladne.

Práca s rodinou násilia zahŕňa poradenské diskusie, prostredníctvom ktorých sú obete násilia informované o svojich právach, psychosociálna podpora, centrum vykonáva terénne návštevy, spolupracuje so vzdelávacími a zdravotníckymi inštitúciami a poskytuje materiálnu pomoc v súlade so zákonom. Ak je potrebné, aby bola obeť vylúčená z rodiny, centrum sa spojí s mimovládnou organizáciou – v Báčskej Palanki, ktorá je Bezpečným domom v Sombore, a obete násilia pácha na bezpečí. “

Centrum pre sociálnu prácu v prípade domáceho násilia spolupracuje s políciou, prokuratúrou a súdnymi orgánmi pri ochrane obetí. Centrum na žiadosť Súdneho dvora poskytuje zistenie a stanovisko k účelnosti uloženia ochranných opatrení (vysťahovanie z bytu, súdny zákaz atď.).

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka „Výzvy rodiny v 21. storočí“ (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.