Насиље у породици представља сва дела насиља између чланова породице, која доводе или могу да доведу до физичке, сексуалне, психичке или економске повреде или патње, обухватајући и претње таквим делима. Насиље у породици је озбиљан проблем који у жртви изазива осећај личне несигурности и страховања за сопствени живот.

   Важно је да и жртве и починиоци знају да је према закону насиље у породици кажњиво,  да се сматра кривичним делом и да се за њега изричу казне или заштитне мере. Често,  тек када буду пријављени и кажњени због насиља,  насилници почну да размишљају о томе да се ради о друштвено неприхватљивом понашању.  Насиље треба пријавити увек и без одлагања, иако то није лако. Важно је знати да управо ћутање подстиче насиље у породици. Негацији насиља жртве прибегавају управо из страха од суочавања са последицама пријављивања,  из стида, или из погрешних веровања да ће ћутањем ‘’заштитити децу’’.

   За насиље никада није крива жртва већ је одговорност на починиоцу

   Говорећи о насиљу у породици Вера Петровић, директорица Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка каже:  “Стручни радници Центра за социјални рад дужни су да, ако на било који начин кроз свој рад сазнају да постоји насиље у породици, сачине о истом службену белешку и хитно информишу полицију. Kада се насиље пријави Центру за социјални рад, формирају се списи предмета, ради се процена ризика и сачињава план заштите и подршке жртви насиља у породици. У случајевима када се о насиљу сазна од других институција,  одмах и без одлагања контактира се жртва насиља.  Рад са породицом у којој има насиља укључује саветодавне разговоре кроз које се жртве насиља информишу о својим правима и пружа им се психосоцијална подршка. Центар обавља теренске обиласке, сарадњу са образовним и здравственим установама, а пружа и материјалну помоћ у складу са законом.“

   Уколико је неопходно да се жртва измести  из породице, Центар за социјални рад остварује контакт са невладином организацијом – у Бачкој Паланци то је Сигурна кућа у Сомбору – и склања жртву насиља на сигурно.

    Центар за социјални рад у случају насиља у породици сарађује са полицијом, тужилаштвом и правосудним органима на заштити жртава. Центар на захтев Суда даје налаз и мишљење о сврсисходности изрицања заштитних мера као што су исељење из стана, мера забране приласка итд.

   Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

Domáce násilie je násilie medzi členmi rodiny, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť fyzickú, sexuálnu, psychologickú alebo ekonomickú ujmu alebo utrpenie.

Domáce násilie je vážny problém, ktorý spôsobuje strach o vlastný život. Je dôležité, aby obete aj páchatelia vedeli, že domáce násilie je trestné podľa zákona, že sa považuje za trestný čin a že mu boli uložené sankcie alebo ochranné opatrenia. Zneužívatelia často začínajú myslieť, že je to sociálne neprijateľné správanie, a to iba vtedy, keď sú nahlásení a potrestaní za násilie.

Násilie by sa malo vždy hlásiť bezodkladne, hoci to nie je ľahké, je však dôležité vedieť, že ticho podporuje domáce násilie. Obete násilia sa uchyľujú práve preto, lebo sa obávajú riešenia dôsledkov hlásenia, hanby alebo mylného presvedčenia, že „mlčia„ deti “. Nikdy to nie je chyba obete, ale zodpovednosť páchateľa.

Vera Petrovic, riaditeľka Centra pre sociálnu prácu v obci Bačka Palanka, hovorí o domácom násilí: „Odborníci Centra pre sociálnu prácu sú povinní, ak akýmkoľvek spôsobom zistia, že ide o domáce násilie, urobiť si úradnú poznámku a okamžite o tom informovať políciu. Keď sa násilie nahlási v Centre pre sociálnu prácu, vytvoria sa spisy prípadov, vykoná sa hodnotenie rizika a vypracuje sa plán ochrany a podpory obete domáceho násilia. V prípadoch, keď sa násilie dozvie od iných inštitúcií, je obeť násilia kontaktovaná okamžite a bezodkladne.

Práca s rodinou násilia zahŕňa poradenské diskusie, prostredníctvom ktorých sú obete násilia informované o svojich právach, psychosociálna podpora, centrum vykonáva terénne návštevy, spolupracuje so vzdelávacími a zdravotníckymi inštitúciami a poskytuje materiálnu pomoc v súlade so zákonom. Ak je potrebné, aby bola obeť vylúčená z rodiny, centrum sa spojí s mimovládnou organizáciou – v Báčskej Palanki, ktorá je Bezpečným domom v Sombore, a obete násilia pácha na bezpečí. “

Centrum pre sociálnu prácu v prípade domáceho násilia spolupracuje s políciou, prokuratúrou a súdnymi orgánmi pri ochrane obetí. Centrum na žiadosť Súdneho dvora poskytuje zistenie a stanovisko k účelnosti uloženia ochranných opatrení (vysťahovanie z bytu, súdny zákaz atď.).

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.