На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној 17. априла 2019. године, донет је Правилник о постављању мањих монтажних објеката (киоска) на јавним површинама на територији Општине Бачка Паланка који је усклађен са новим Статутом Општине Бачка Паланка.  Правилником су утврђени технички и други услови за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама. Киосци се постављају на јавним површинама према Елаборату о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката, који је донело Општинско веће Општине Бачка Паланка. Ближе дефинисање места постављања, као и услова по локацијама и објектима одредиће  путем урбанистичких услова Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка.