Хранитељство може да пружи породица (пар или појединац) која има жељу и могућност да детету обезбеди негу, помоћ и услове за живот, неопходне за његов правилан раст и развој. Статус хранитељске породице може добити породица која испуни услове прописане законом, која је оцењена подобном и која у току припреме и процене покаже да разуме и на најбољи могући начин може да задовољи потребе детета.

   Хранитељске породице, без обзира да ли имају једног или више чланова, морају гарантовати да ће обезбедити адекватну бригу за дете у погледу његове заштите, збрињавања и образовања. У случају када морају бити смештена у хртанитељску породицу, деца имају право да слободно изразе своје мишљење везано за планирање њиховог смештаја.

   Улога Центра за социјални рад је да  обучи будуће хранитеље и обезбедити додатну прилагођену обуку за оне који брину о деци која имају развојне тешкоће.

   Дете неће бити смештено у породицу у којој је  члан породице лишен родитељског права или осуђен за кривично дело, ако супружник није подобан да буде хранитељ,  ако би на било који начин било угрожено здравље детета,  ако односи у хранитељској породици нису адекватни, или ако хранитељска породица није толерантна према родитељима детета.

 

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

 Pestúnsku starostlivosť môže poskytnúť rodina (pár alebo jednotlivec), ktorá má želanie a schopnosť poskytnúť dieťaťu starostlivosť, pomoc a životné podmienky potrebné na jeho správny rast. Postavenie v pestúnskej rodine môže získať rodina, ktorá spĺňa požiadavky zákona, ktorý sa považuje za oprávnený a ktorý počas prípravy a hodnotenia preukáže, že dokáže porozumieť potrebám dieťaťa a najlepšie ich splniť. Pestúnske rodiny, bez ohľadu na to, či majú jedného alebo viac členov, že dieťaťu poskytnú primeranú starostlivosť, pokiaľ ide o jeho starostlivosť, starostlivosť a vzdelanie. Úlohou strediska pre sociálnu prácu je odborná príprava budúcich pestúnov a poskytovanie dodatočného vzdelávania pre tých, ktorí sa starajú o deti s vývojovým postihnutím.

Dieťa nebude umiestnené do rodiny, ak je rodinný príslušník zbavený rodičovských práv alebo odsúdený za trestný čin, manžel nie je spôsobilý byť náhradným rodičom, jeho zdravie nie je nijakým spôsobom ohrozené, ak sú vzťahy v pestúnskej rodine nedostatočné alebo ak je pestúnska rodina nevhodná, netoleruje rodičov dieťaťa.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.