Спортски савез општине Бачка Паланка обавестио је спортске организације  да су у обавези, у складу са Законом о спорту Републике Србије и Правилником о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини, да своје Годишње програме за наредну, 2020. годину доставе Савезу најкасније до 30. маја. Предлоге редовних Годишњих програма треба доставити на прописаном обрасцу, који се може преузети са сајта Општине Бачка Паланка. Спортски савез општине Бачка Паланка је у законској обавези да до 01. јуна 2019. године, Програме достави Kомисији за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка, што значи да Програме приспеле након утврђеног рока неће узимати у разматрање.