Sportski savez opštine Bačka Palanka obavestio je sportske organizacije  da su u obavezi, u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i Pravilnikom o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini, da svoje Godišnje programe za narednu, 2020. godinu dostave Savezu najkasnije do 30. maja. Predloge redovnih Godišnjih programa treba dostaviti na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa sajta Opštine Bačka Palanka. Sportski savez opštine Bačka Palanka je u zakonskoj obavezi da do 01. juna 2019. godine, Programe dostavi Komisiji za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka, što znači da Programe prispele nakon utvrđenog roka neće uzimati u razmatranje.