Kомисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у oпштини Бачка Паланка расписала је  Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебног програма у складу са Акционим планом Стратегије развоја спорта у општини Бачка Паланка. Укупан износ средстава за финансирање посебних програма спортских организација износи 1.800.000,00 и предвиђена су у Одлуци о буџету за 2019. годину Општине Бачка Паланка.  Kако је наведено у позиву,  финансираће се пројекти из Акционог плана за спровођење Стратегије развоја спорта у општини Бачка Паланка,  који пре свега, имају за циљ: развој и унапређење спортске инфраструктуре, односно спровођење програма изградње спортских објеката. Подносилац програма је у обавези да поднесе уредно попуњен формулар односно захтев за финансирање или суфинансирање посебног програма и Решење о регистрацији. Јавни позив је отворен у времену од 10. закључно са 18. јулом текуће године, а пријаве се подносе у затвореној коверти на следећу адресу:  Општина Бачка Паланка,   Kраља Петра I број 16, са назнаком: Kомисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка -Посебни програми, поштом или предајом у канцеларији бр. 3 Општинске управе Општине Бачка Паланка. Документација по јавном позиву се може преузети на званичном сајту Општине Бачка Паланка, а  све додатне информације у вези јавног позива могу се добити позивом  на број телефона: 064-12-40-17 .