Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka raspisala je  Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Strategije razvoja sporta u opštini Bačka Palanka. Ukupan iznos sredstava za finansiranje posebnih programa sportskih organizacija iznosi 1.800.000,00 i predviđena su u Odluci o budžetu za 2019. godinu Opštine Bačka Palanka.  Kako je navedeno u pozivu,  finansiraće se projekti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sporta u opštini Bačka Palanka,  koji pre svega, imaju za cilj: razvoj i unapređenje sportske infrastrukture, odnosno sprovođenje programa izgradnje sportskih objekata. Podnosilac programa je u obavezi da podnese uredno popunjen formular odnosno zahtev za finansiranje ili sufinansiranje posebnog programa i Rešenje o registraciji. Javni poziv je otvoren u vremenu od 10. zaključno sa 18. julom tekuće godine, a prijave se podnose u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:  Opština Bačka Palanka,   Kralja Petra I broj 16, sa naznakom: Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka -Posebni programi, poštom ili predajom u kancelariji br. 3 Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka. Dokumentacija po javnom pozivu se može preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Bačka Palanka, a  sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti pozivom  na broj telefona: 064-12-40-17 .