Циљ едукација  је унапредити економски положај жена путем подршке у виду обука и едукација из области предузетништва и помоћи у започињању или развијању сопствене предузетничке идеје. Такође, циљ је мотивисати и охрабрити жене да размишљају тржишно, да се удружују и стварају мрежу која ће им олакшати комуникацију и размену информација. Истраживања Завода за равноправност полова показала су да су жене, нарочито из мањих и руралних подручја Војводине, након формалног школовања заинтересоване за додатне обуке и усавршавање знања што је главни критеријум за размишљање о покретању сопственог бизниса.

Едукација је показала да женама недостају неопходна знања и искуства за започињање бизниса, самопоуздање, као и да им је отежан приступ финансијским изворима и различитим струковним удружењима. Сматра се да је женско предузетништво један од неискоришћених ресурса привредног развоја, иако је потенцијал велики. Подаци показују да се оне ретко одлучују на предузетништво и покретање сопственог бизниса, а мање од ¼ предузећа је у приватном власништву жена. Специфични проблеми у женском предузетништву најчешће се тичу страха од ризика, породичних проблема, недостатка потребних информација и ниског нивоа знања о одређеној области пословања, као и доминације мушкараца у бизнис сектору. Статистика Уједињених нација указује да жене обављају 67% светског рада, зарађују 10% светског дохотка, власнице су 1% светског иметка, жене чине 70% неписмених у свету, широм света жене зарађују 15 – 50% мање за једнак рад него мушкарци, а од 1.3 милијарде особа које живе у потпуном сиромаштву 70% су жене.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ , а који је суфинансиран из буџета Општине Бачка Паланка. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Vzdelávanie súkromného podnikania

Cieľom školení je zlepšiť ekonomické postavenie žien prostredníctvom podpory vo forme školení a školení v oblasti podnikania a pomôcť začať alebo rozvíjať vlastnú podnikateľskú myšlienku. Jeho cieľom je tiež motivovať a povzbudzovať ženy, aby mysleli na trhu, tvorili partnerstvá a vytvorili sieť, ktorá uľahčí ich komunikáciu a zdieľanie informácií. Štúdie Inštitútu pre rodovú rovnosť ukázali, že ženy, najmä z menších a vidieckych oblastí Vojvodiny, majú po ukončení formálneho vzdelávania záujem o ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie vedomostí, čo je hlavným kritériom pri úvahách o začatí podnikania.

Vzdelanie ukázalo, že ženám chýbajú potrebné znalosti a skúsenosti na začatie podnikania, nedôvera a že majú problémy s prístupom k finančným zdrojom a rôznym profesijným združeniam. Podnikanie žien sa považuje za jeden z nevyužitých zdrojov hospodárskeho rozvoja, hoci jeho potenciál je obrovský. Údaje ukazujú, že len zriedka rozhodujú o podnikaní a zakladaní vlastných podnikov a menej ako ¼ sú v súkromnom vlastníctve žien. Konkrétne problémy v podnikaní žien sa najčastejšie týkajú strachu z rizika, rodinných problémov, nedostatku požadovaných informácií a nízkej úrovne vedomostí o konkrétnej oblasti podnikania, ako aj dominancie mužov v podnikateľskom sektore. Štatistiky OSN naznačujú, že ženy vykonávajú 67% svetovej práce, zarábajú 10% svetového príjmu, vlastnia 1% svetového bohatstva, ženy tvoria 70% svetových negramotných ľudí, ženy zarábajú o 15 – 50% menej za rovnakú prácu ako muži, a 1,3 miliardy ľudí žijúcich v úplnej chudobe, 70% sú ženy.

Tento text bol vytvorený ako súčasť projektu realizovaného rozhlasovým a televíznym portálom Backa Palanka „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ a spolufinancovaný z rozpočtu Magistrátu mesta Bačka Palanka. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte av tomto texte nemusia nevyhnutne odrážať názory zadávateľa.