Cilj edukacija  je unaprediti ekonomski položaj žena putem podrške u vidu obuka i edukacija iz oblasti preduzetništva i pomoći u započinjanju ili razvijanju sopstvene preduzetničke ideje. Takođe, cilj je motivisati i ohrabriti žene da razmišljaju tržišno, da se udružuju i stvaraju mrežu koja će im olakšati komunikaciju i razmenu informacija. Istraživanja Zavoda za ravnopravnost polova pokazala su da su žene, naročito iz manjih i ruralnih područja Vojvodine, nakon formalnog školovanja zainteresovane za dodatne obuke i usavršavanje znanja što je glavni kriterijum za razmišljanje o pokretanju sopstvenog biznisa.

Edukacija je pokazala da ženama nedostaju neophodna znanja i iskustva za započinjanje biznisa, samopouzdanje, kao i da im je otežan pristup finansijskim izvorima i različitim strukovnim udruženjima. Smatra se da je žensko preduzetništvo jedan od neiskorišćenih resursa privrednog razvoja, iako je potencijal veliki. Podaci pokazuju da se one retko odlučuju na preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa, a manje od ¼ preduzeća je u privatnom vlasništvu žena. Specifični problemi u ženskom preduzetništvu najčešće se tiču straha od rizika, porodičnih problema, nedostatka potrebnih informacija i niskog nivoa znanja o određenoj oblasti poslovanja, kao i dominacije muškaraca u biznis sektoru. Statistika Ujedinjenih nacija ukazuje da žene obavljaju 67% svetskog rada, zarađuju 10% svetskog dohotka, vlasnice su 1% svetskog imetka, žene čine 70% nepismenih u svetu, širom sveta žene zarađuju 15 – 50% manje za jednak rad nego muškarci, a od 1.3 milijarde osoba koje žive u potpunom siromaštvu 70% su žene.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji sprovodi portal Radio i televizija Bačka Palanka „Žensko preduzetništvo-koraci ka izazovima“ , a koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Bačka Palanka. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu i ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Vzdelávanie súkromného podnikania

Cieľom školení je zlepšiť ekonomické postavenie žien prostredníctvom podpory vo forme školení a školení v oblasti podnikania a pomôcť začať alebo rozvíjať vlastnú podnikateľskú myšlienku. Jeho cieľom je tiež motivovať a povzbudzovať ženy, aby mysleli na trhu, tvorili partnerstvá a vytvorili sieť, ktorá uľahčí ich komunikáciu a zdieľanie informácií. Štúdie Inštitútu pre rodovú rovnosť ukázali, že ženy, najmä z menších a vidieckych oblastí Vojvodiny, majú po ukončení formálneho vzdelávania záujem o ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie vedomostí, čo je hlavným kritériom pri úvahách o začatí podnikania.

Vzdelanie ukázalo, že ženám chýbajú potrebné znalosti a skúsenosti na začatie podnikania, nedôvera a že majú problémy s prístupom k finančným zdrojom a rôznym profesijným združeniam. Podnikanie žien sa považuje za jeden z nevyužitých zdrojov hospodárskeho rozvoja, hoci jeho potenciál je obrovský. Údaje ukazujú, že len zriedka rozhodujú o podnikaní a zakladaní vlastných podnikov a menej ako ¼ sú v súkromnom vlastníctve žien. Konkrétne problémy v podnikaní žien sa najčastejšie týkajú strachu z rizika, rodinných problémov, nedostatku požadovaných informácií a nízkej úrovne vedomostí o konkrétnej oblasti podnikania, ako aj dominancie mužov v podnikateľskom sektore. Štatistiky OSN naznačujú, že ženy vykonávajú 67% svetovej práce, zarábajú 10% svetového príjmu, vlastnia 1% svetového bohatstva, ženy tvoria 70% svetových negramotných ľudí, ženy zarábajú o 15 – 50% menej za rovnakú prácu ako muži, a 1,3 miliardy ľudí žijúcich v úplnej chudobe, 70% sú ženy.

Tento text bol vytvorený ako súčasť projektu realizovaného rozhlasovým a televíznym portálom Backa Palanka „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ a spolufinancovaný z rozpočtu Magistrátu mesta Bačka Palanka. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte av tomto texte nemusia nevyhnutne odrážať názory zadávateľa.