Пројекат „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ има за циљ да истражи, охрабри и подстакне жене у предузетништву. У реализацији пројекта помоћи ће нам примери позитивне праксе али и искуства самих предузетница које дефинишу своје проблеме са којима се сусрећу и преносе сугестије од значаја за унапређење њиховог пословања. Главни циљ је да се максимално промовише идеја економског оснаживања жена и родне равноправности као предуслова стабилног економског развоја.  Велики подстицај женама пружиће медијски садржаји који ће допринети њиховој бољој информисаности о могућностима и активностима у вези са започињањем привредне активности, расположивим изворима финансирања, односно обезбеђивању подршке. Женско предузетништво доприноси смањењу незапослености, економској сигурности и независности жена као и јачању пословне предузимљивости и самопоуздања. Примарне циљне групе су незапослено женско становништво које ће овај пројекат мотивисати да се одлуче за неки облик предузетничког пословања. Такође и запослене жене,  које поседују власништво над предузећем , које се у неком облику баве производном или другом делатношћу, биће додатно информисане и оснажене.  Према подацима Националне службе запошљавања , филијала Бачка Паланка, број жена на евиденцији незапослених је 2.648, према старосној стуктури  незапослених највише има у раздобљу  између 40 и 44 године старости. Као главну препреку за почетак бављења предузетништвом жене наводе недостатак финансијске могућности, немању времена због породичних обавеза, незаинтеросованости, године старости и томе што немају добру и јасну идеју.  Са друге стране  када је реч о женама предузетницама које су започеле свој бизнис , оне се суочавају са недостатком потребног знања, одсуством  самопоуздања али и отежаном приступу финансијским изворима и разним стуковним удружењима. У решавању ових проблема женама може помоћи Савет за родну равноправност Скупштине општине Бачка Паланка који има управо саветодавну и менторску улогу. Због промоције, афирмације и оснаживања жена да се упусте у предузетничке воде организију се разни програми, презентације кредитних линија и бесповратних средстава, разни привредни сусрети и посете сајмовима.  Када се одлуче, жене најчешће покрећу посао у сектору услуга, јер је то ниско-капиталан сектор који не захтева много улагања. Међу пословима у коме су жене предузетнице опстале су рачуноводствени и књиговодствени послови, трговина, производња одевних предмета, косултативне активности и туризам.  Као позитивну промену у реализацији пројекта „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ видимо у разматрању питања и проблема од значаја за женско предузетништво, предлагање активности које ће допринети њиховом унапређењу, међусобном повезивању жена, промовисању предузетничке културе и вредности код жена. Афирмацијом и подстицајем заједничког рада,  организовањем едукација које доприносе развоју женског предузетништва створићемо услове да жене предузетнице буду  подржане и успешне у својој делатности. Овај пројекат реализоваће Радио-телевизија „Бап“.

„Podnikanie žien – kroky k výzvam“

Cieľom projektu Podnikateľské kroky žien k výzvam je preskúmať, povzbudiť a povzbudiť ženy v podnikaní. Pri realizácii projektu nám budú pomáhať príklady pozitívnej praxe, ale aj skúsenosti samotných podnikateľov, ktorí definujú svoje problémy, s ktorými sa stretávajú, a sprostredkujú návrhy, ktoré sú dôležité pre zlepšenie ich podnikania. Hlavným cieľom je propagácia myšlienky hospodárskeho postavenia žien a rodovej rovnosti ako predpokladu stabilného hospodárskeho rozvoja. Veľkým stimulom pre ženy bude mediálny obsah, ktorý im pomôže lepšie sa informovať o príležitostiach a činnostiach súvisiacich so začatím hospodárskej činnosti, dostupných zdrojoch financovania alebo poskytovaní podpory. Podnikanie žien prispieva k zníženiu nezamestnanosti, ekonomickej bezpečnosti a nezávislosti žien, ako aj k posilneniu podnikateľského podnikania a sebavedomia. Primárnymi cieľovými skupinami sú nezamestnané ženy, ktoré budú motivovať tento projekt, aby si zvolil nejakú formu podnikania. Ďalej budú informované a splnomocnené aj zamestnané ženy, ktoré vlastnia podnik, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberajú výrobou alebo inými činnosťami. Podľa údajov Národnej služby zamestnanosti, pobočky Backa Palanka, je počet žien v registri nezamestnanosti 2 648, podľa vekovej štruktúry nezamestnaných je najvyšší počet od 40 do 44 rokov. Hlavnou prekážkou pre začatie podnikania je nedostatok finančných príležitostí, nedostatok času z dôvodu rodinných povinností, nezáujem, vek a nedostatok dobrého a jasného nápadu. Na druhej strane, pokiaľ ide o podnikateľky, ktoré začali podnikať, musia čeliť nedostatku znalostí, nedôvere, ale aj ťažkému prístupu k finančným zdrojom a rôznym profesijným združeniam. Pri riešení týchto otázok môže ženám pomáhať Rada pre rovnosť pohlaví v obci Bačka Palanka, ktorá má poradenskú a mentorskú úlohu. S cieľom propagovať, propagovať a splnomocňovať ženy na vstup do podnikateľských vôd sa organizujú rôzne programy, prezentácie úverových liniek a grantov, rôzne obchodné stretnutia a návštevy veľtrhov. Pri rozhodovaní ženy najčastejšie začínajú pracovať v sektore služieb, pretože je to sektor s nízkym kapitálom, ktorý nevyžaduje veľa investícií. Medzi podniky, v ktorých sa nachádzajú podnikatelky, patrí účtovníctvo a účtovníctvo, obchod, odevná výroba, poradenská činnosť a cestovný ruch. Pozitívnu zmenu vidíme v realizácii projektu „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ pri posudzovaní otázok a otázok dôležitých pre podnikanie žien, navrhovaní činností, ktoré prispejú k ich pokroku, prepojeniu žien, propagácii podnikateľskej kultúry a hodnôt žien. Potvrdzovaním a povzbudzovaním spolupráce, organizovaním školení, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania žien, vytvoríme podmienky pre podporu podnikateľských žien a ich úspešnosť v ich činnosti. Tento projekt bude realizovať spoločnosť Bap Radio Television.