Анализе испитиваних микробиолошких и физичко-хемијских параметара узорака површинске воде на плажи језера Тиквара показују да је вода доброг еколошког статуса и одговара прописаним захтевима за другу класу, док узорак површинске воде са градске плаже Дунав показује да је вода умереног еколошког статуса и одговара прописаним захтевима за трећу класу, те су купање и рекреација и на Дунаву и на Тиквари дозвољени. Узорак воде базена у Бачкој Паланци на основу утврђених вредности испитиваних микробиолошких, физичких и хемијских параметара је здравствено исправан у односу на захтеве Закона о заштити становништва од заразних болести и Правилника о здравственој исправности базенске воде. Анализе здравствене исправности узорака површинске воде на плажама и воде базена обавио  је Институт за јавно здравље Војводине.