На основу испитиваних  микробиолошких  и физичко –хемијких параметара, узорак површинске воде узроковане на мерном месту језера „Тиквара“-плажа , је доброг еколошког статуса , односно  одговара прописаним захтевима за другу класу па су купање и рекреација дозвољени. Узорак површинске воде реке  Дунав узроковане на градској плажи умереног је еколошког статуса односно одговара прописаним захтевима за трећу класу, где је такође дозвољено купање и сви видови рекреације.