Na osnovu ispitivanih  mikrobioloških  i fizičko –hemijkih parametara, uzorak površinske vode uzrokovane na mernom mestu jezera „Tikvara“-plaža , je dobrog ekološkog statusa , odnosno  odgovara propisanim zahtevima za drugu klasu pa su kupanje i rekreacija dozvoljeni. Uzorak površinske vode reke  Dunav uzrokovane na gradskoj plaži umerenog je ekološkog statusa odnosno odgovara propisanim zahtevima za treću klasu, gde je takođe dozvoljeno kupanje i svi vidovi rekreacije.