Драган Бјелановић, водитељ обуке „Пут до успешног предузетника“ припрема будуће предузезнике кроз различите едукације и радионице. Полазници пролазе едукацију и сматрамо је та едукација корисна, на једном месту ми размењујемо знања и искуства, осветљавају се  неки  проблеми које се нужно појављују без обзирна вид предузећа. Што значи сваки предузетник мора да прође једну матрицу која води од самога избора идеје па до њене реализације  и касније,  с тим да смо ми овде акценат  ставили на тај припремни период јер сматрамо ако се добро припремите да ће то касније  да се осети и рефлектује у првим месецима пословања који су можда и највећи изазов за сваког предузетника.  То је просто тако и свуда у свету ко преживи првих годину , две дана ,тај траје и  касније тако да ми  гледамо да се што боље направи припрема за  будуће предузетнике.  Оно што им саветујемо је да понесу  нека знања која им  користе , у смислу да су информисани о послу којим ће се бавити.  Мало причамо о процедури регистрације да им мало помогнемо приликом избора предузетничких идеја  да им кажемо шта је ту најважније, који су то кључни моменти,  како да препознају исплативост неког посла, тако да у себи препознају потенцијал за предузетништво и изврше сваку процену – да ли сам ја права особа за тако нешто. Помажемо да савладају писање бизнис плана, пореских обавеза како би могли да плаћају паушални порез, да воде књиге. Обука је свеобухватна и представља неки најмањи заједнички  садржалац за све будуће предузетнике значи не бавимо се сад једном темом,  да причам о личним услугама или здравственим услугама него оно што је свима интересантано, групе су нехомогене, и ми свима  на неки начин пружамо оно што је њима корисно за њихово будуће пословање.

Aká je cesta k úspešnému podnikateľovi?

Dragan Bjelanović, vedúci vzdelávania „Cesta k úspešnému podnikateľovi“ pripravuje budúcich podnikateľov prostredníctvom rôznych školení a workshopov. Školenci sú vyškolení a toto školenie považujeme za užitočné, na jednom mieste si vymieňame znalosti a skúsenosti, upozorňujeme na niektoré problémy, ktoré sa nevyhnutne objavujú bez ohľadu na spoločnosť. Čo znamená, že každý podnikateľ musí prejsť jednou maticou, ktorá vedie od samotného výberu nápadu k jeho realizácii a neskôr, ale kladieme dôraz na toto prípravné obdobie, pretože si myslíme, že ak sa dobre pripravíte, bude to cítiť a prejaviť sa neskôr v prvé mesiace podnikania, ktoré môžu byť pre každého podnikateľa najväčšou výzvou. Je to presne tak a všade na svete, ktorý prežije prvý rok, dva dni, to trvá ešte neskôr, takže sa snažíme čo najlepšie pripraviť budúcich podnikateľov. Odporúčame im, aby priniesli určité vedomosti, z ktorých majú úžitok, v tom zmysle, že sú informovaní o podnikaní, ktoré budú robiť. Trochu hovoríme o registračnom procese, aby sme im pomohli pri výbere podnikateľských nápadov, aby sme im povedali, čo je najdôležitejšie, aké sú kľúčové body, ako rozpoznať ziskovosť podniku, aby uznali potenciál podnikania a vykonali každé hodnotenie – som Som tým správnym človekom. Pomáhame im zvládnuť vypracovanie podnikateľského plánu, daňové povinnosti, aby mohli platiť paušálnu daň, viesť knihy. Školenie je komplexné a predstavuje časť najmenšieho spoločného obsahu pre všetkých budúcich podnikateľov, takže teraz nehovoríme o jednej téme, nehovoríme o osobných službách alebo zdravotníckych službách, ale o to, čo je v záujme všetkých, sú skupiny nehomogénne a nejako každému dávame to, čo je užitočné pre ich budúce podnikanie.