Bačka Palanka je jedna od lokalnih sredina koja ima priliku da radi na uspostavljanju i realizaciji vaspitnih naloga prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, odnosno dece u riziku sukoba sa zakonom, gde vaspitne mere imaju primat nad kaznenim.  Jedan od načina da maloletnici “ne skrenu sa pravog puta“ su vaspitni nalozi koje izriču sudije za lakša krivična dela, kao što su krađa, vršnjačko nasilje i slično,  za koja su predviđene novčane kazne ili kazna zatvora  u trajanju do pet godina. Realizacija vaspitnih naloga  u velikoj meri menja ne samo ponašanje, već i svest delikvenata, pa su efekti takvog načina “kažnjavanja” dugoročniji. Podaci pokazuju da se  70 odsto mladih koji su prošli program vaspitne mere, nikada ne vrati nasilju i kriminalu. Pružajući  konkretne usluge na lokalnom nivou, deci i mladima se obezbeđuje rehabilitacija i integracija, a kompletna zajednica na taj način može da bude obeštećena u smislu povratka u pređašnje stanje.   U radu okruglog stola na temu „Promocija realizacije vaspitnih naloga – primeri dobre prakse“, koji je danas održan u Bačkoj Palanci  učestovovali su: predstavnici policije, zdravstva, obrazovnih institucija,  tužilaštva, Crvenog krsta, lokalnih Udruženja, Opštine Bačka Palanka, Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG iz Beograda i naravno glavnog činioca u realizaciji vaspitnih naloga  – Centra za socijalni rad Bačka Palanka. Protokol o saradnji koji su pre godinu dana potpisale sve članice uključene u realizaciju vaspitnih naloga  definiše principe saradnje, ulogu i odgovornost strana potpisnica, pitanje poverljivosti podataka o maloletnim učiniocima krivičnih dela, procedure u primeni  i sprovođenju vaspitnih naloga, praćenje njihove primene i međusobno informisanje.