Женско предузетништво се заснива на потреби за запослењем  и независношћу али и стимулативни услови у окружењу, као што су приступ финансијским услугама и једноставност пословања, неопходни да отворе пут за напредак фирми у власништву жена. Ови стимулативни услови су од кључне важности за превазилажење две главне препреке које највише обесхрабрује жене да постану предузетнице, то су културне предрасуде и мање могућности за њихово напредовање.

Да би се помогло женама предузетницама да напредују оне морају имати приступ финансијским услугама и производима, да им је омогућено једноставно пословање, да имају снажну подршку за мала и средња предузећа и квалитет управљања. Истраживања тржишта указују на чињеницу да културне предрасуде против жена озбиљно умањују њихову способност да дођу на лидерске позиције и искористе предузетничке могућности.  Неке од највећих препрека које спречавају жене да покрену сопствени посао су недостатак финансијских средстава, недостатак самопоуздања или предузетничког духа, страх од неуспеха, друштвено-културолошка ограничења и недостатак обуке и образовања. Указивање на решења ових проблема је од велике важности за жене које се одлучују за покретање посла, јер истраживања показују да постојање само једног од ових потенцијалних проблема може да обесхрабри жену у намери да започне посао. Ово су све почетна ограничења  која постоје пре саме одлуке да се покрене посао.

На женско предузетништво утичу индиректни и директни фактори, као што су економска ситуација, правна регулатива и саоцијално-културни фактори.  Начело родне равноправности и недискриминације је једно од темељних начела људских права. Ипак, родна неравноправност је још увек врло присутна у многим видовима друштвеног живота а она се одражава и на женско предузетништво.  Један од проблема жена предузететница јесте друштвено окружење у којем је формиран читав низ предрасуда о женама, њеном менталитету и способности жена, и у таквој атмосфери жени није лако да се издигне и развије успешно пословање. Тако се оне суочавају са стереотипима околине, па их због тога тешко прихватају као пословне партнере. Ове културне баријере  најмање су уочљиве али најтеже се превазилазе.  Овоме доприноси и чињеница да код нас постоји недостатак традиције у обуци друштва за предузетништво као и предрасуде за личне особине пословне жене.

Традиционална подела занимања на мушке и женске, пак погађа само жене. Од жена се не очекује да буду успешне у пословању,  нарочито ако се баве предузетништвом у области техничких струка као и  области увоза, извоза и велетрговине. Проблем финансирања сматра се једним од најозбиљнијих проблема у женском предузетништву. Жене теже долазе до почетног капитала за оснивање новог бизниса. Разлог може бити то што жене чешће отварају нове послове у сектору услуга, односно отварају мале фирме за које је потребан мањи капитал, а интерес банака да финансирају мале подухвате и јесте ограничен, јер је зарада на њима мања. Зато су кредити које банке нуде углавном прескупи за мали бизнис. Жене су често присиљене да се ослоне на неки вид самофинансирања, односно да користе изворе финансирања као што су лична уштеђевина, позајмице од породице или пријатеља.

Осим општеприхваћених предрасуда, дешава се још један проблем који женама отежава напредовање у приватном послу. Наиме, дешава се да пословни подухват који осмисле жене, често погрешно процењују мушкарци који су на менаџерским позицијама, умањујући њихову вредност, јер немају увид у њихову специфичност коју жене по својој природи познају. На пример, мушкарац тешко да може да реално процени потенцијал пословне идеје везане за дневни боравак деце, кетеринг или одржавање домаћинства, јер се тиме не бави у свом свакодневном животу или не размењује информације о томе у својим неформалним и приватним контактима.

Недостатак продајних и маркетиншких вештина један је од великих проблема са којима се жене предузетници сусрећу, а недостатак ових вештина отежава приступ тржишту што ствара баријеру за развој пословања и повећања обима продаје. Жене предузетнице врло често не налазе начина да се ефикасно припреме и одговоре на измењене услове на тржишту. Овај проблем је веома уско повезан са потребом за постизањем нивоа менаџерских и професионалних вештина жена предузетника. А  све то доводи у везу са њиховим образовањем. Високо образоване жене углавном стичу образовање у типично „женским“ занимањима као нпр. друштвеним и социјалним. Недостатак менаџерских способности или знања за одређени посао може представљати велику препреку за жене предузетнике. Брзе промене у данашњем свету, конкуренција и развој технологије захтевају не само поседовање одређених способности него и континуирано учење и усавршавање.  Жене које на време усвоје концепт доживотног учења  и усавршавања могу веома лако да превазиђу већину проблема  и лако одговоре на сваки изазов на путу до успешног пословања.

Problémy, ktorým čelia podnikatelia

Podnikanie žien je založené na potrebe zamestnania a nezávislosti, ale aj na stimulovaní environmentálnych podmienok, ako sú prístup k finančným službám a ľahký obchod, potrebné na to, aby sa podnikateľom vo vlastníctve žien dala cesta k prosperite. Tieto stimulujúce podmienky sú rozhodujúce na prekonanie dvoch hlavných prekážok, ktoré najviac odrádzajú ženy od podnikania, sú to kultúrne predsudky a menej príležitostí na ich rozvoj.

S cieľom pomôcť ženám podnikať v prosperite musia mať prístup k finančným službám a produktom, musia byť schopné ľahko podnikať, musia mať silnú podporu pre MSP a riadenie kvality. Prieskum trhu naznačuje, že kultúrne predsudky voči ženám závažne znižujú ich schopnosť zaujať vedúce postavenie a využiť príležitosti na podnikanie. Medzi najväčšie prekážky, ktoré bránia ženám v založení vlastného podnikania, patria nedostatok finančných zdrojov, nedostatok dôvery alebo podnikateľského ducha, strach zo zlyhania, sociálno-kultúrne obmedzenia a nedostatok odbornej prípravy a vzdelávania. Zameranie na riešenie týchto problémov je veľmi dôležité pre ženy, ktoré sa rozhodnú začať podnikať, pretože výskum ukazuje, že mať iba jeden z týchto potenciálnych problémov môže odradiť ženu od začatia zamestnania. Toto sú všetky počiatočné obmedzenia, ktoré existujú pred rozhodnutím o začatí podnikania.

Podnikanie žien je ovplyvňované nepriamymi a priamymi faktormi, ako sú hospodárska situácia, právna regulácia a sociokultúrne faktory. Zásada rodovej rovnosti a nediskriminácie je jednou zo základných zásad ľudských práv. Rodová nerovnosť je však v mnohých aspektoch spoločenského života stále veľmi bežná a odráža sa aj v podnikaní žien. Jedným z problémov podnikateľiek je sociálne prostredie, v ktorom sa formuje celý rad predsudkov o ženách, jej mentalite a schopnostiach žien, av takej atmosfére nie je pre ženu ľahké rásť a rozvíjať úspešné podnikanie. Sú teda konfrontovaní s environmentálnymi stereotypmi, a preto je ťažké ich akceptovať ako obchodných partnerov. Tieto kultúrne bariéry sú najmenej viditeľné, ale najťažšie prekonateľné. Prispieva k tomu skutočnosť, že v našej krajine chýba tradícia v odbornej príprave podnikateľských spoločností a predsudky týkajúce sa osobných charakteristík obchodnej ženy.

Tradičné rozdelenie povolania na mužov a ženy sa však týka iba žien. Neočakáva sa, že ženy budú úspešné v podnikaní, najmä ak sa venujú podnikaniu v technických profesiách, ako aj v oblasti dovozu, vývozu a veľkoobchodu. Problém financovania sa považuje za jeden z najzávažnejších problémov v podnikaní žien. Pre ženy je ťažšie získať počiatočný kapitál na založenie nového podniku. Dôvodom môže byť skutočnosť, že u žien je väčšia pravdepodobnosť, že otvoria nové pracovné miesta v sektore služieb, to znamená, že otvoria malé podniky, ktoré vyžadujú menej kapitálu, a záujem bánk o financovanie malých podnikov je obmedzený, pretože ich príjmy sú nižšie. Preto sú pôžičky ponúkané bankami pre malé podniky vo všeobecnosti príliš drahé. Ženy sú často nútené spoliehať sa na nejakú formu samofinancovania, to znamená na využívanie zdrojov financovania, ako sú osobné úspory, pôžičky od rodiny alebo priateľov.

Okrem všeobecne uznávaných predsudkov sa vyskytuje ďalší problém, ktorý sťažuje ženám napredovanie v súkromnom podnikaní. Konkrétne je to často tak, že obchodné podniky, ktoré navrhujú ženy, sú často mužmi nesprávne ohodnotené na manažérskych pozíciách, čo znižuje ich hodnotu, pretože nemajú prehľad o svojej špecifickosti, s ktorou sú ženy prirodzene oboznámené. Napríklad pre človeka je ťažké realisticky vyhodnotiť potenciál podnikateľského nápadu, ktorý sa týka dennej starostlivosti, stravovania alebo upratovania, pretože sa ním nezaoberá vo svojom každodennom živote ani si o ňom nevymieňa informácie vo svojich neformálnych a súkromných kontaktoch.

Nedostatočné obchodné a marketingové zručnosti sú jedným z veľkých problémov, ktorým čelia podnikatelky, a nedostatok týchto zručností sťažuje prístup na trh, čo vytvára prekážku pre rozvoj podnikania a rast predaja. Podnikateľky často nenájdu spôsob, ako sa účinne pripraviť a reagovať na meniace sa trhové podmienky. Tento problém veľmi úzko súvisí s potrebou dosiahnuť úroveň manažérskych a odborných zručností podnikateľiek. A to všetko súvisí s ich vzdelávaním. Vysoko vzdelané ženy sa všeobecne vzdelávajú v typických „ženských“ povolaniach, ako sú napr sociálne a sociálne. Nedostatok manažérskych zručností alebo znalostí pre konkrétne zamestnanie môže byť veľkou prekážkou pre podnikateľky. Rýchle zmeny v dnešnom svete, konkurencia a rozvoj technológií si vyžadujú nielen vlastníctvo určitých schopností, ale aj neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie. Ženy, ktoré si osvojili koncepciu celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy včas, môžu veľmi ľahko prekonať väčšinu problémov a ľahko reagovať na akékoľvek výzvy na ceste k úspešnému podnikaniu.