Комисија за процену штете, изазване јаким невременом и временским непогодама услед великих киша, града и падавина,  на грађевинским објектима и пољопривредним усевима на делу територије општине Бачка Паланка,  упутила је Јавни позив грађанима за пријављивање штете.

“Општина Бачка Паланка позива грађане који су претрпели штету на непокретним стварима да попуне пријаве (које могу преузети на портирници Општинске управе) и Општини Бачка Паланка доставе тражене податке ради обраћања органа општине Влади Републике Србије.  Образац пријаве је потребно читко попунити са свим траженим подацима. Попуњен и потписан образац са прилозима пријаве можете поднети на писарници Општинске управе Бачка Паланка. Обрасци пријаве се подносе најкасније у року од 60 дана од дана проглашења ванредне ситуације. Комисија ће по пријему пријава обићи терен и извршити процену штете настале од елементарних непогода”, наведено је у Јавном позиву за пријављивање штете.

На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка, усвојеном на 6. ванредној седници Штаба, председник Општине Бачка Паланка донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Бачка Паланка, која обухвата к.о Бачка Паланка, к.о Бачка Паланка – град, к.о Челарево, к.о Обровац и територију насељеног места Карађорђево.  Ванредна ситуација је проглашена због причињене материјалне штете изазване невременом  7. јула ове године, а  Одлука о проглашењу  је достављена Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, Покрајинском штабу за ванредне ситуације, Канцеларији за управљање јавним улагањима, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације – Управи за ванредне ситуације у Новом Саду.