Постродитељска породица представља фазу у животном циклусу породице  из које су деца отишла и у којој је, после дугог низа година, поново остао брачни пар или само један од њих. У овој фази животног циклуса  партнери су суочени са  прилагођавањем променама, новом организацијом свог времена и јачањем међусобне блискости, јер су поново ослоњени само једно на друго.

   Ова развојна фаза у породичном циклусу има кризни потенцијал усмерен на потешкоће у прилагођавању на новонасталу животну ситуацију одласком деце из родитељског дома, али и прихватања правила и граница коју њихова деца у својој новоформираној породици постављају. Ситуација постаје тежа у колико се у овој фази животног циклуса  изгуби партнер или у колико  постродитељска породица не може да се реализује у улози баке и деке.

Уколико су  задаци претходних животних циклуса задовољени и решени, ова фаза за брачни пар може бити извор задовољста и различитих могућности које ће испунити године пред њима. Уколико задаци из претходних фаза животног циклуса нису решени на задовољавајући начин или никако, у овој фази може доћи до сукоба међу партнерима, удаљавања једног од другог,  па чак и раздвајања.

Остарела породица је фаза животног циклуса која подразумева суочавање са неминовностима које живот доноси са собом, као што су одлазак у пензију, могуће болести, па и смрти партнера. Старост са собом најчешће доноси и смањење интересовања за  друштвени живот и доводи до социјалне искључености.

Остарела породица је суочена са периодом смањења економских прихода, опадања функционалних  способности због старости и појава болести. Много је деликатних одлука у овој фази – ко ће, где и  како неговати остареле родитеље?

Веома су значајни  односи остареле породице са  породицама њихове деце, а  њихов квалитет зависи од раније успостављених односа и међусобног уважавања породичних правила и граница. Услови живота и новонастале ситуације  стављају породицу у позицију изазова и потребе да се организују на другачији начин породичног функционисања.

Kвалитет ових односа зависи од испуњавања захтева претходних фаза животног циклуса.    Уколико ти задаци и изазови нису на време и на прави начин решени, може доћи до дистанцирања, тешкоћа и сукоба међу партнерима или са децом. Ако су задаци у претходним фазама решени на одговарајући начин, ову фазу животног циклуса породице  могу обележити блиски односи са децом и унуцима и испуњеност овим улогама, које доводе до лепе старости.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Rodina po pôrode je fázou životného cyklu rodiny, z ktorej deti odišli a po ktorej zostáva mnoho rokov manželský pár alebo iba jedno z nich.

V tejto fáze životného cyklu musia partneri čeliť potrebe prispôsobiť sa zmenám, reorganizovať svoj čas a posilniť svoju blízkosť, pretože sa opäť od seba spoliehajú.

Táto vývojová fáza v rodinnom cykle má krízový potenciál zameraný na ťažkosti s prispôsobením sa novej životnej situácii opustením detí z domu ich rodičov, ako aj na akceptovanie pravidiel a hraníc, ktoré ich deti stanovili v novovytvorenej rodine. Situácia sa stáva zložitejšou, ak v tejto fáze životného cyklu dôjde k strate partnera alebo ak popôrodná rodina nemôže byť realizovaná v úlohe prarodičov.

Ak sú úlohy predchádzajúcich životných cyklov splnené a vyriešené, táto fáza pre manželský pár môže byť zdrojom spokojnosti a rôznych príležitostí, ktoré naplnia roky pred nimi. konflikty medzi partnermi, oddelenie a dokonca aj oddelenie.

Rodina v staršom veku je fázou životného cyklu, ktorá zahŕňa riešenie nevyhnutnosti, ktoré so sebou život prináša, napríklad koniec profesionálnej kariéry – odchod do dôchodku, možné ochorenie alebo dokonca smrť partnera. Vek často so sebou prináša pokles záujmu o spoločenský život a vedie k sociálnemu vylúčeniu.

Staršia rodina je obdobím poklesu ekonomického príjmu, poklesu funkčných schopností v dôsledku staroby a nástupu choroby. V tejto fáze je veľa citlivých rozhodnutí – kto, kde a ako sa starať o starších rodičov?

Vzťahy starších osôb s rodinami ich detí sú veľmi dôležité a ich kvalita závisí od už založených vzťahov a vzájomného rešpektovania rodinných pravidiel a hraníc. Životné podmienky a nové situácie stavajú rodinu do situácie, ktorá je výzvou a musí sa organizovať iným spôsobom fungovania rodiny. Kvalita týchto vzťahov závisí od splnenia požiadaviek predchádzajúcich etáp životného cyklu.

Ak tieto úlohy a výzvy nebudú včas a náležite vyriešené, medzi partnermi alebo s deťmi môžu nastať distancovanie, ťažkosti a konflikty. Ak sa úlohy v predchádzajúcich etapách primerane riešia, túto fázu životného cyklu rodiny možno charakterizovať úzkymi vzťahmi s deťmi a vnúčatami a plnením úlohy, ktorá vedie k krásnemu starnutiu.

Text bolnapísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie BáčkaPalanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvoa rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky -Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a vnapísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.