Na sednici Opštinskog veća opštine Bačka Palanka data je saglasnost na Idejni projekat putne i kanalske mreže za katastarsku opštinu Neštin koja obuhvata 3000 ha zemljišta, od čega je 100 ha građevinski reon i vikend naselje, a ostalo zemljište nalazi se u komasacionom području. Idejni projekat će biti objavljen u Službenom listu opštine Bačka Palanka. Na sednici Veća  utvrđen je predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća“ Komunalprojekt“ Bačka Palanka koji će biti dostavljen odbornicima SO na razmatranje i usvajanje. U predlogu Rešenja nalaze se  imena 3 kandidata, na osnovu čega će odbornici konačno, nakon 9 meseci vd stanja,  za ovo komunalno preduzeće  imenovati  direktora.  Kako je Zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđeno da se osnivačka prava nad Domom zdravlja sa lokalne samouprave prenesu na Pokrajinu, članovi Veća su razmotrili i usvojili Izveštaj o izvršenoj kontroli i nadzoru nad radom Doma zdravlja “Dr Mladen Stojanović“ Bačka Palanka. Jedna od tačaka koja je izazvala pažnju na današnjoj sednici jeste izrada Odluke o usaglašavanju sprovedenog postupka  usvajanja  Prostornog plana opštine Bačka Palanka sa Zakonom , s obzirom na odluku Ustavnog suda da plan nije u skladu sa zakonom. Radi se o čisto proceduralnim razlozima, jer je 2012. godine javni uvid u ovaj planski dokument oglašen samo u lokalnim novinama, a Zakon predviđa da oglašavanjem mora biti pokrivena teritorija cele Srbije.  Članovi Veća utvrdili su i  Predlog odluke o Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bačka Palanka koja je usaglašena sa Statutom opštine i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Predsednik Opštinskog veća Branislav Šušnica, najavio je za petak 7. jun novu sednicu Veća na kojoj će tačka dnevnog reda biti  Rebalans budžeta za ovu godinu.  Ta tačka, pored ostalih,  naći će se  i na sednici Skupštine opštine Bačka Palanka koja je zakazana za 12. jun.