Na današnjoj sednici Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, većnici su jednoglasno utvrdili Predlog odluke o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bačka Palanka i uputili ga Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.

U skladu sa zakonskim odredbama dato je ovlašćenje opštinama da na svojoj teritoriji urede javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bačka Palanka (linijski prevoz putnika, vanlinijski prevoz putnika, poseban linijski prevoz, taksi prevoz putnika, limo servis), nadzor nad sprovođenjem ove odluke, kao i kaznene odredbe za prekršioce odredbi iz ove odluke, a sve u skladu sa izmenama i dopunama važećih zakonskih propisa.

Članovi Opštinskog veća doneli su i Rešenje o formiranju vaspitnih grupa sa do 20% većim brojem dece za upis u školskoj 2019/2020. godini u Predškolskoj ustanovi „Mladost“ Bačka Palanka. Obzirom da ne postoji mogućnost da se utvrđenom mrežom objekata i izgrađenim kapacitetima obuhvate sva deca prema iskazanim potrebama roditelja i ne postoje uslovi za proširenje mreže objekata i drugih prostora za rad sa decom, osnivač  može utvrditi najviše 20%  veći broj dece od broja koji se upisuju u vaspitnu grupu, u skladu sa kriterijumima koje propisuje ministar.

 

Izvor: Služba za skupštinske i izvršne poslove Opštinske uprave opštine Bačka Palanka