На данашњој седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, након усвајања записника са претходне седнице, већници су једногласно утврдили Предлог одлуке о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији општине Бачка Паланка и упутили га Скупштини општине на разматрање и доношење.

У складу са законским одредбама дато је овлашћење општинама да на својој територији уреде јавни превоз путника у друмском саобраћају. Овом Одлуком уређује се организација и начин обављања јавног превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Бачка Паланка (линијски превоз путника, ванлинијски превоз путника, посебан линијски превоз, такси превоз путника, лимо сервис), надзор над спровођењем ове одлуке, као и казнене одредбе за прекршиоце одредби из ове одлуке, а све у складу са изменама и допунама важећих законских прописа.

Чланови Општинског већа донели су и Решење о формирању васпитних група са до 20% већим бројем деце за упис у школској 2019/2020. години у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка. Обзиром да не постоји могућност да се утврђеном мрежом објеката и изграђеним капацитетима обухвате сва деца према исказаним потребама родитеља и не постоје услови за проширење мреже објеката и других простора за рад са децом, оснивач  може утврдити највише 20%  већи број деце од броја који се уписују у васпитну групу, у складу са критеријумима које прописује министар.

 

Извор: Служба за скупштинске и извршне послове Општинске управе општине Бачка Паланка