Традиционална подела занимања на мушке и женске, пак погађа само жене. Од жена се не очекује да буду успешне у пословању,  нарочито ако се баве предузетништвом у области техничких струка као и  области увоза, извоза и велетрговине. Проблем финансирања сматра се једним од најозбиљнијих проблема у женском предузетништву. Жене теже долазе до почетног капитала за оснивање новог бизниса. Разлог може бити то што жене чешће отварају нове послове у сектору услуга, односно отварају мале фирме за које је потребан мањи капитал, а интерес банака да финансирају мале подухвате и јесте ограничен, јер је зарада на њима мања. Зато су кредити које банке нуде углавном прескупи за мали бизнис. Жене су често присиљене да се ослоне на неки вид самофинансирања, односно да користе изворе финансирања као што су лична уштеђевина, позајмице од породице или пријатеља.

Осим општеприхваћених предрасуда, дешава се још један проблем који женама отежава напредовање у приватном послу. Наиме, дешава се да пословни подухват који осмисле жене, често погрешно процењују мушкарци који су на менаџерским позицијама, умањујући њихову вредност, јер немају увид у њихову специфичност коју жене по својој природи познају. На пример, мушкарац тешко да може да реално процени потенцијал пословне идеје везане за дневни боравак деце, кетеринг или одржавање домаћинства, јер се тиме не бави у свом свакодневном животу или не размењује информације о томе у својим неформалним и приватним контактима.

Недостатак продајних и маркетиншких вештина један је од великих проблема са којима се жене предузетници сусрећу, а недостатак ових вештина отежава приступ тржишту што ствара баријеру за развој пословања и повећања обима продаје. Жене предузетнице врло често не налазе начина да се ефикасно припреме и одговоре на измењене услове на тржишту. Овај проблем је веома уско повезан са потребом за постизањем нивоа менаџерских и професионалних вештина жена предузетника. А  све то доводи у везу са њиховим образовањем. Високо образоване жене углавном стичу образовање у типично „женским“ занимањима као нпр. друштвеним и социјалним. Недостатак менаџерских способности или знања за одређени посао може представљати велику препреку за жене предузетнике. Брзе промене у данашњем свету, конкуренција и развој технологије захтевају не само поседовање одређених способности него и континуирано учење и усавршавање.  Жене које на време усвоје концепт доживотног учења  и усавршавања могу веома лако да превазиђу већину проблема  и лако одговоре на сваки изазов на путу до успешног пословања.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ , а који је суфинансиран из буџета Општине Бачка Паланка. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Najčastejšie predsudky o záležitostiach žien

Tradičné rozdelenie povolania na mužov a ženy sa však týka iba žien. Neočakáva sa, že ženy budú úspešné v podnikaní, najmä ak sa venujú podnikaniu v technických profesiách, ako aj v oblasti dovozu, vývozu a veľkoobchodu. Problém financovania sa považuje za jeden z najzávažnejších problémov v podnikaní žien. Pre ženy je ťažšie získať počiatočný kapitál na založenie nového podniku. Dôvodom môže byť skutočnosť, že ženy častejšie otvárajú nové pracovné miesta v sektore služieb, tj otvárajú malé podniky, ktoré vyžadujú menej kapitálu, a záujem bánk o financovanie malých podnikov je obmedzený, pretože ich zárobky sú nižšie. Z tohto dôvodu sú pôžičky poskytované bankami pre malé podniky vo všeobecnosti príliš drahé. Ženy sú často nútené spoliehať sa na nejakú formu samofinancovania, to znamená na využívanie zdrojov financovania, ako sú osobné úspory, pôžičky od rodiny alebo priateľov. Okrem všeobecne uznávaných predsudkov sa vyskytuje ďalší problém, ktorý sťažuje ženám napredovanie v súkromnom podnikaní. Konkrétne je to často tak, že podniky, ktoré navrhujú ženy, sú často mužmi nesprávne ohodnotené na manažérskych pozíciách, čím znižujú svoju hodnotu, pretože nemajú prehľad o svojej špecifickosti, s ktorou sú ženy prirodzene oboznámené. Napríklad pre človeka je ťažké realisticky posúdiť potenciál podnikateľského nápadu v súvislosti s dennou starostlivosťou, stravovaním alebo údržbou domácnosti, pretože sa ním nezaoberá vo svojom každodennom živote ani si o ňom nevymieňa informácie vo svojich neformálnych a súkromných kontaktoch. Nedostatočné obchodné a marketingové zručnosti sú jedným z veľkých problémov, ktorým čelia podnikatelky, a nedostatok týchto zručností sťažuje prístup na trh, čo vytvára prekážku pre rozvoj podnikania a rast predaja. Podnikateľky často nenájdu spôsob, ako sa účinne pripraviť a reagovať na meniace sa trhové podmienky. Tento problém veľmi úzko súvisí s potrebou dosiahnuť úroveň manažérskych a odborných zručností podnikateľiek. A to všetko súvisí s ich vzdelávaním. Vysoko vzdelané ženy sa všeobecne vzdelávajú v typických „ženských“ povolaniach, ako sú napr sociálne a sociálne. Nedostatok manažérskych zručností alebo znalostí pre konkrétne zamestnanie môže byť veľkou prekážkou pre podnikateľky. Rýchle zmeny v dnešnom svete, konkurencia a rozvoj technológií si vyžadujú nielen vlastníctvo určitých schopností, ale aj neustále vzdelávanie a vývoj. Ženy, ktoré si osvojili koncepciu celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy včas, môžu veľmi ľahko prekonať väčšinu problémov a ľahko reagovať na akékoľvek výzvy na ceste k úspešnému podnikaniu.

Tento text bol vytvorený ako súčasť projektu realizovaného rozhlasovým a televíznym portálom Backa Palanka „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ a spolufinancovaným z rozpočtu Magistrátu Bačana Palanka. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte av tomto texte nemusia nevyhnutne odrážať názory zadávateľa.