Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у поступку припреме одређеног акта. Одборници Скупштине општине  Бачка Паланка усвојили су Одлуку о јавној расправи којом се ближе уређује начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе, у поступку доношења прописа и других општих аката, односно планских докумената из надлежности општине. Јавна расправа може бити обавезна јавна расправа и јавна расправа по захтеву, односно факултативна.
Обавезна јавна расправа се организује и спроводи у поступцима: припреме Статута, припреме буџета Општине ( у делу планирања инвестиција), припреме стратешких планова развоја, утврђивања стопа изворних прихода Општине, припреме просторних и урбанистичких планова и у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом општине. Факултативну јавну расправу могу да захтевају предлагач акта и једна трећина одборника или да предложи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији општине, а о оправданости захтева и предлога одлучује радно тело Скупштине општине, у чијем су делокругу питања која се уређују општим актом.

Kрајњи циљ јавне расправе, односно учешћа јавности у обликовању општег акта и подизању квалитета тог акта, остварује се кроз обавезу предлагача акта да приликом утврђивања предлога води рачууна о предлозима и сугестијама датим у јавној расправи.