Javna rasprava predstavlja skup različitih aktivnosti, preduzetih u unapred predviđenom vremenskom okviru, u cilju pribavljanja predloga i stavova građana u postupku pripreme određenog akta. Odbornici Skupštine opštine  Bačka Palanka usvojili su Odluku o javnoj raspravi kojom se bliže uređuje način i postupak organizovanja i sprovođenja javne rasprave, u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata, odnosno planskih dokumenata iz nadležnosti opštine. Javna rasprava može biti obavezna javna rasprava i javna rasprava po zahtevu, odnosno fakultativna.
Obavezna javna rasprava se organizuje i sprovodi u postupcima: pripreme Statuta, pripreme budžeta Opštine ( u delu planiranja investicija), pripreme strateških planova razvoja, utvrđivanja stopa izvornih prihoda Opštine, pripreme prostornih i urbanističkih planova i u drugim slučajevima predviđenim zakonom i Statutom opštine. Fakultativnu javnu raspravu mogu da zahtevaju predlagač akta i jedna trećina odbornika ili da predloži najmanje 100 građana sa biračkim pravom na teritoriji opštine, a o opravdanosti zahteva i predloga odlučuje radno telo Skupštine opštine, u čijem su delokrugu pitanja koja se uređuju opštim aktom.

Krajnji cilj javne rasprave, odnosno učešća javnosti u oblikovanju opšteg akta i podizanju kvaliteta tog akta, ostvaruje se kroz obavezu predlagača akta da prilikom utvrđivanja predloga vodi račuuna o predlozima i sugestijama datim u javnoj raspravi.