Promene koje se odvijaju velikom brzinom u svim segmentima savremenog društva ostavljaju značajne posledice na stanje, razvoj, ulogu i mesto porodice u društvu. Zbog toga je odbrana tradicionalnih porodičnih vrednosti veoma važan i značajan izazov. Upravo projekat „Izazovi porodice u 21. veku“  bavi se pitanjima kako sačuvati porodicu, brak i porodične vrednosti. Savremena porodica suočava se sa mnoštvom problema kao što su siromaštvo, nasilje unutar porodice, traganje za samostalnošću i slobodom ali i gubljenje identiteta njenih članova.  Zbog poljuljanih tradicionalnih vrednosti, nametnut je nov način života koji se često svodi na prilagođavanje, što utiče na stabilnost porodice i braka.  Podaci koji ovo potvrđuju govore da je u poslednje tri decenije povećan broj razvoda. Prema podacima Matične službe u Bačkoj Palanci, naša opština je nažalost među vodećim po broju razvoda. Česta je pojava i disfunkcionalnih veza iz kojih proizilaze razni oblici devijantnog, asocijalnog, nasilnog i kriminogenog ponašanja.

Složenost situacije u kojoj živimo više od tri decenije i sve kroz sta smo prošli kao narod u velikoj meri otežalo je funkcionisanje porodice. Patrijarhalni model braka i porodice, kao i uverenja na kojima je on zasnovan sve više se preispituju  što dovodi da odnos partnera bude u krizi.  Kao posledica toga, beleži se porast razvedenih brakova, jednoroditeljskih porodica, porodica bez dece i pojave raznih oblika nasilja. Porodica je danas na velikom iskušenju, dok se teži materijalnoj sigurnosti, gubi se ona prava, najdragocenija, koja se stiče u njoj pa mnogi zaboravljaju da su prisnost, privrženost, toplina i razumevanje mnogo važniji za skladan porodični život. Rastući broj razvoda brakova, maloletnika koji čine prekršaje i krivična dela, loša komunikacija između partnera kao i između roditelja i dece, kopetentnost i autoritet roditelja, narkomanija i alkoholizam, osiromašenje porodice, nov sistem vrednosti, otuđenost, nedostatak empatije i altruizma kao i nasilje u porodici su problemi sa kojima se suočava veliki broj pojedinaca i porodica. Prema podacima Centra za socijalni rad Bačka Palanka, u toku 2018. godine je pokrenuto 34 brakorazvodne parnice u okviru kojih je rađeno na zaštiti 56 dece i utvrđeno prisustvo nekog oblika nasilja. Među žrtvama nasilja 84 odsto su žene. Dominira partnersko nasilje, gde su nasilnici u najvećem broju aktuelni i bivši partneri. Istovremeno, porodična disfunkcionalnost, stvara uslove za pojavu mentalnih poremećaja koji u svojoj najizraženijoj formi dovode do socijalnih i ekonomskih problema. Bolesti zavisnosti, revolt omladine, samoubistva i porast mentalnih oboljenja  koja zahtevaju izdvajanje dece iz porodice, izazivaju probleme u ponašanju dece i mladih što dovodi do raspadanja porodica, otuđenosti i straha za budućnost. Mnogo je uzroka koji dovode do nedovoljno razvijenih kapaciteta porodice. Kao glavni među njima je postojeća socijalno-ekonomska situacija koju karakterišu neizvesnot i nezaposlenost, ali sa druge strane i prezaposlenost.  Nefunkcionalna ili nepotpuna porodica kao model porodičnog organizovanja  takođe su bitan uzrok za potpuni razvoj kapaciteta porodice. Na razvoj porodice utiče i nedostatak kapaciteta za usluge porodici, nepoznavanje dinamike porodičnih odnosa i faza kroz koje porodica prolazi na svom putu rasta i razvoja. Kao važan faktor koji može da ugrozi ravoj porodice jeste i nepoznavanje potreba koje imaju članovi kao i nemogućnost adaptacije na promene koje se dešavaju unutar nje. Uticaj iz spoljašnjeg okruženja u vidu neprilagođenosti sistemu takođe mogu u velikoj meri da utiču na porodični razvoj.

Zbog svih ovih uzroka koji su prisuti javlja se  potreba za postojanjem sistemskih i kontinuiranih usluga programa primarne evidencije, usluga i programa u segmentu mentalnog zdravlja, kao i programa zasnovanih na multidisciplinarnom pristupu i servisa podrške porodici u zajednici.  Cilj projekta „ Izazovi porodice u 21. veku“ je upravo ukazivanje na značaj očuvanja porodičnih vrednosti i nihov dobar uticaj na porodične odnose, na značaj poznavanja dinamike porodičnih odnosa, poštovanja svojih i tuđih emocija, značaj komunikacije, razlozi ulaska u brak ali i posledice razvoda braka,kao i agresivno ponašanje i nasilje kod mladih i odraslih. Ovim projektom će se ukazati na načine i mogućnosti korišćenja resursa u zajednici ali i mogućnost izbora i podsticanje za preuzimanje odgovornosti i preispitivanje sebe u cilju poboljšanja kvaliteta sopstvenog života. Projekat  „Izazovi porodice u 21.veku“  predstavljaće svojevrsnu, preventivnu  medijsku kampanju koju će realizovati Radio-televizija „Bap“.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji sprovodi portal Radio i televizija Bačka Palanka “Izazovi porodice u 21. veku” (kako sačuvati porodicu, brak i porodične vrednosti), a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu i ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Zmeny, ktoré prebiehajú rýchlym tempom vo všetkých segmentoch modernej spoločnosti, majú výrazné následky na štát, vývoj, úlohu a miesto rodiny v spoločnosti. Preto je ochrana tradičných rodinných hodnôt veľmi dôležitou a významnou výzvou. Je to projekt „Výzvy pre rodinu v 21. storočí“, ktorý sa zameriava na ochranu rodinných, manželských a rodinných hodnôt. Súčasná rodina čelí mnohým problémom, ako sú chudoba, domáce násilie, hľadanie nezávislosti a slobody, ale aj strata identity svojich členov. Z dôvodu rozpadu tradičných hodnôt sa často zavádza nový spôsob života, ktorý často prichádza k adaptácii, ktorá ovplyvňuje stabilitu rodiny a manželstva. Dôkazy na podporu tohto tvrdenia naznačujú, že rozvod sa v posledných troch desaťročiach zvýšil. Podľa ministerstva vnútra Bačka Palanka je naša obec, žiaľ, medzi lídrami v rozvodovosti. Dysfunkčné vzťahy sú tiež bežné a vedú k rôznym formám deviantného, ​​asociálneho, násilného a kriminogénneho správania. Zložitosť situácie, v ktorej žijeme viac ako tri desaťročia, a všetko, čo sme ako ľudia prešli, výrazne narušilo fungovanie rodiny. Patriarchálny model manželstva a rodiny, ako aj presvedčenia, na ktorých je založený, sa čoraz viac spochybňujú, čo vedie k partnerskej kríze. V dôsledku toho sa zvýšili rozvody, neúplné rodiny, rodiny bez detí a výskyt rôznych foriem násilia. Dnes je rodina v pokušení, zatiaľ čo sa usiluje o materiálnu bezpečnosť, stráca právo, najcennejšie, čo sa v nej získava, a mnohí zabudnú, že intimita, pripútanosť, teplo a porozumenie sú pre harmonický rodinný život oveľa dôležitejšie.

Zvyšujúci sa počet rozvodov, menej závažné trestné činy a trestné činy, zlá komunikácia medzi partnermi, ako aj medzi rodičmi a deťmi, kompetencia a autorita rodičov, drogová závislosť a alkoholizmus, zbedačovanie rodiny, nový hodnotový systém, odcudzenie, nedostatok empatie a altruizmu, ako aj násilie v Rodinné problémy čelia veľkému počtu jednotlivcov a rodín. Podľa údajov Centra pre sociálnu prácu Backa Palanka bolo v roku 2018 začatých 34 rozvodových prípadov, v ktorých bolo chránených 56 detí a bola zistená prítomnosť nejakej formy násilia. Z obetí násilia je 84 percent žien. Dominuje partnerské násilie, pričom väčšina súčasných a bývalých partnerov je zneužívajúca. Rodinná dysfunkcia zároveň vytvára podmienky na výskyt duševných porúch, ktoré vo svojej najvýraznejšej podobe vedú k sociálnym a ekonomickým problémom. Choroby závislostí, vzbura mládeže, samovraždy a nárast duševných chorôb, ktoré si vyžadujú oddelenie detí od rodiny, spôsobujú problémy v správaní detí a mladých ľudí, čo vedie k rozpadom rodiny, odcudzeniu a strachu z budúcnosti. Existuje veľa príčin, ktoré vedú k nedostatočne rozvinutým rodinným kapacitám. Medzi nimi je aktuálna sociálno-ekonomická situácia charakterizovaná neistotou a nezamestnanosťou, ale na druhej strane nadmernou zamestnanosťou. Nefunkčná alebo neúplná rodina ako model organizácie rodiny je tiež dôležitou príčinou úplného rozvoja rodinných kapacít.

Vývoj rodiny ovplyvňuje aj nedostatok kapacít na poskytovanie služieb pre rodinu, nedostatok vedomostí o dynamike rodinných vzťahov a štádiách, ktorými rodina prechádza na ceste rastu a rozvoja. Dôležitým faktorom, ktorý môže ohroziť rozvoj rodiny, je nedostatok vedomostí o potrebách členov a neschopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré sa v nej vyskytnú. Vonkajšie vplyvy prostredia, ako je maladaptácia, môžu tiež výrazne ovplyvniť vývoj rodiny.

Z týchto dôvodov existuje potreba systematických a nepretržitých služieb programov primárneho záznamu, služieb a programov v oblasti duševného zdravia, ako aj programov založených na multidisciplinárnom prístupe a službách na podporu rodiny v komunite. Cieľom projektu „Výzvy rodiny 21. storočia“ je práve poukázať na dôležitosť zachovania rodinných hodnôt a ich dobrého vplyvu na rodinné vzťahy, dôležitosť poznania dynamiky rodinných vzťahov, rešpektovania emócií jednotlivcov a iných, dôležitosť komunikácie, dôvody manželstva a dôsledky rozvodu. manželstva, agresívneho správania a násilia mladých ľudí a dospelých.

Tento projekt vyzdvihne spôsoby a možnosti využívania zdrojov v komunite, ale aj schopnosť vybrať si a povzbudiť ich, aby prevzali zodpovednosť a prehodnotili sa, aby zlepšili kvalitu svojho života. Projekt „Výzvy rodiny 21. storočia“ bude predstavovať druh preventívnej mediálnej kampane, ktorú má uskutočniť televízia Báčska Palanka.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom rozhlasu a televízie Báčka Palanka „Výzvy rodiny v 21. storočí“ (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.