Промене које се одвијају великом брзином у свим сегментима савременог друштва остављају значајне последице на стање, развој, улогу и место породице у друштву. Због тога је одбрана традиционалних породичних вредности веома важан и значајан изазов. Управо пројекат „Изазови породице у 21. веку“  бави се питањима како сачувати породицу, брак и породичне вредности. Савремена породица суочава се са мноштвом проблема као што су сиромаштво, насиље унутар породице, трагање за самосталношћу и слободом али и губљење идентитета њених чланова.  Због пољуљаних традиционалних вредности, наметнут је нов начин живота који се често своди на прилагођавање, што утиче на стабилност породице и брака.  Подаци који ово потврђују говоре да је у последње три деценије повећан број развода. Према подацима Матичне службе у Бачкој Паланци, наша општина је нажалост међу водећим по броју развода. Честа је појава и дисфункционалних веза из којих произилазе разни облици девијантног, асоцијалног, насилног и криминогеног понашања.

Сложеност ситуације у којој живимо више од три деценије и све кроз ста смо прошли као народ у великој мери отежало је функционисање породице. Патријархални модел брака и породице, као и уверења на којима је он заснован све више се преиспитују  што доводи да однос партнера буде у кризи.  Као последица тога, бележи се пораст разведених бракова, једнородитељских породица, породица без деце и појаве разних облика насиља. Породица је данас на великом искушењу, док се тежи материјалној сигурности, губи се она права, најдрагоценија, која се стиче у њој па многи заборављају да су присност, приврженост, топлина и разумевање много важнији за складан породични живот. Растући број развода бракова, малолетника који чине прекршаје и кривична дела, лоша комуникација између партнера као и између родитеља и деце, копетентност и ауторитет родитеља, наркоманија и алкохолизам, осиромашење породице, нов систем вредности, отуђеност, недостатак емпатије и алтруизма као и насиље у породици су проблеми са којима се суочава велики број појединаца и породица. Према подацима Центра за социјални рад Бачка Паланка, у току 2018. године је покренуто 34 бракоразводне парнице у оквиру којих је рађено на заштити 56 деце и утврђено присуство неког облика насиља. Међу жртвама насиља 84 одсто су жене. Доминира партнерско насиље, где су насилници у највећем броју актуелни и бивши партнери. Истовремено, породична дисфункционалност, ствара услове за појаву менталних поремећаја који у својој најизраженијој форми доводе до социјалних и економских проблема. Болести зависности, револт омладине, самоубиства и пораст менталних обољења  која захтевају издвајање деце из породице, изазивају проблеме у понашању деце и младих што доводи до распадања породица, отуђености и страха за будућност. Много је узрока који доводе до недовољно развијених капацитета породице. Као главни међу њима је постојећа социјално-економска ситуација коју карактеришу неизвеснот и незапосленост, али са друге стране и презапосленост.  Нефункционална или непотпуна породица као модел породичног организовања  такође су битан узрок за потпуни развој капацитета породице. На развој породице утиче и недостатак капацитета за услуге породици, непознавање динамике породичних односа и фаза кроз које породица пролази на свом путу раста и развоја. Као важан фактор који може да угрози равој породице јесте и непознавање потреба које имају чланови као и немогућност адаптације на промене које се дешавају унутар ње. Утицај из спољашњег окружења у виду неприлагођености систему такође могу у великој мери да утичу на породични развој.

Због свих ових узрока који су присути јавља се  потреба за постојањем системских и континуираних услуга програма примарне евиденције, услуга и програма у сегменту менталног здравља, као и програма заснованих на мултидисциплинарном приступу и сервиса подршке породици у заједници.  Циљ пројекта „ Изазови породице у 21. веку“ је управо указивање на значај очувања породичних вредности и нихов добар утицај на породичне односе, на значај познавања динамике породичних односа, поштовања својих и туђих емоција, значај комуникације, разлози уласка у брак али и последице развода брака,као и агресивно понашање и насиље код младих и одраслих. Овим пројектом ће се указати на начине и могућности коришћења ресурса у заједници али и могућност избора и подстицање за преузимање одговорности и преиспитивање себе у циљу побољшања квалитета сопственог живота. Пројекат  „Изазови породице у 21.веку“  представљаће својеврсну, превентивну  медијску кампању коју ће реализовати Радио-телевизија „Бап“.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Zmeny, ktoré prebiehajú rýchlym tempom vo všetkých segmentoch modernej spoločnosti, majú výrazné následky na štát, vývoj, úlohu a miesto rodiny v spoločnosti. Preto je ochrana tradičných rodinných hodnôt veľmi dôležitou a významnou výzvou. Je to projekt „Výzvy pre rodinu v 21. storočí“, ktorý sa zameriava na ochranu rodinných, manželských a rodinných hodnôt. Súčasná rodina čelí mnohým problémom, ako sú chudoba, domáce násilie, hľadanie nezávislosti a slobody, ale aj strata identity svojich členov. Z dôvodu rozpadu tradičných hodnôt sa často zavádza nový spôsob života, ktorý často prichádza k adaptácii, ktorá ovplyvňuje stabilitu rodiny a manželstva. Dôkazy na podporu tohto tvrdenia naznačujú, že rozvod sa v posledných troch desaťročiach zvýšil. Podľa ministerstva vnútra Bačka Palanka je naša obec, žiaľ, medzi lídrami v rozvodovosti. Dysfunkčné vzťahy sú tiež bežné a vedú k rôznym formám deviantného, ​​asociálneho, násilného a kriminogénneho správania. Zložitosť situácie, v ktorej žijeme viac ako tri desaťročia, a všetko, čo sme ako ľudia prešli, výrazne narušilo fungovanie rodiny. Patriarchálny model manželstva a rodiny, ako aj presvedčenia, na ktorých je založený, sa čoraz viac spochybňujú, čo vedie k partnerskej kríze. V dôsledku toho sa zvýšili rozvody, neúplné rodiny, rodiny bez detí a výskyt rôznych foriem násilia. Dnes je rodina v pokušení, zatiaľ čo sa usiluje o materiálnu bezpečnosť, stráca právo, najcennejšie, čo sa v nej získava, a mnohí zabudnú, že intimita, pripútanosť, teplo a porozumenie sú pre harmonický rodinný život oveľa dôležitejšie.

Zvyšujúci sa počet rozvodov, menej závažné trestné činy a trestné činy, zlá komunikácia medzi partnermi, ako aj medzi rodičmi a deťmi, kompetencia a autorita rodičov, drogová závislosť a alkoholizmus, zbedačovanie rodiny, nový hodnotový systém, odcudzenie, nedostatok empatie a altruizmu, ako aj násilie v Rodinné problémy čelia veľkému počtu jednotlivcov a rodín. Podľa údajov Centra pre sociálnu prácu Backa Palanka bolo v roku 2018 začatých 34 rozvodových prípadov, v ktorých bolo chránených 56 detí a bola zistená prítomnosť nejakej formy násilia. Z obetí násilia je 84 percent žien. Dominuje partnerské násilie, pričom väčšina súčasných a bývalých partnerov je zneužívajúca. Rodinná dysfunkcia zároveň vytvára podmienky na výskyt duševných porúch, ktoré vo svojej najvýraznejšej podobe vedú k sociálnym a ekonomickým problémom. Choroby závislostí, vzbura mládeže, samovraždy a nárast duševných chorôb, ktoré si vyžadujú oddelenie detí od rodiny, spôsobujú problémy v správaní detí a mladých ľudí, čo vedie k rozpadom rodiny, odcudzeniu a strachu z budúcnosti. Existuje veľa príčin, ktoré vedú k nedostatočne rozvinutým rodinným kapacitám. Medzi nimi je aktuálna sociálno-ekonomická situácia charakterizovaná neistotou a nezamestnanosťou, ale na druhej strane nadmernou zamestnanosťou. Nefunkčná alebo neúplná rodina ako model organizácie rodiny je tiež dôležitou príčinou úplného rozvoja rodinných kapacít.

Vývoj rodiny ovplyvňuje aj nedostatok kapacít na poskytovanie služieb pre rodinu, nedostatok vedomostí o dynamike rodinných vzťahov a štádiách, ktorými rodina prechádza na ceste rastu a rozvoja. Dôležitým faktorom, ktorý môže ohroziť rozvoj rodiny, je nedostatok vedomostí o potrebách členov a neschopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré sa v nej vyskytnú. Vonkajšie vplyvy prostredia, ako je maladaptácia, môžu tiež výrazne ovplyvniť vývoj rodiny.

Z týchto dôvodov existuje potreba systematických a nepretržitých služieb programov primárneho záznamu, služieb a programov v oblasti duševného zdravia, ako aj programov založených na multidisciplinárnom prístupe a službách na podporu rodiny v komunite. Cieľom projektu „Výzvy rodiny 21. storočia“ je práve poukázať na dôležitosť zachovania rodinných hodnôt a ich dobrého vplyvu na rodinné vzťahy, dôležitosť poznania dynamiky rodinných vzťahov, rešpektovania emócií jednotlivcov a iných, dôležitosť komunikácie, dôvody manželstva a dôsledky rozvodu. manželstva, agresívneho správania a násilia mladých ľudí a dospelých.

Tento projekt vyzdvihne spôsoby a možnosti využívania zdrojov v komunite, ale aj schopnosť vybrať si a povzbudiť ich, aby prevzali zodpovednosť a prehodnotili sa, aby zlepšili kvalitu svojho života. Projekt „Výzvy rodiny 21. storočia“ bude predstavovať druh preventívnej mediálnej kampane, ktorú má uskutočniť televízia Báčska Palanka.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.