Današnja porodica je suočena sa mogobrojnim problemima koju diktira brza svakodnevnica tako da ona delimično gubi svoju vaspitnu funkciju. Roditelji su sve više zaokupljeni poslom i rešavanjem egzistencijalnih problema,  a deca su sve više prepuštena samoj sebi i sve veći deo slobodnog vremena provode uz medije.

   Dete uči od samog svog rođenja. Ono se od rođenja nalazi u društvenoj sredini koja ima određene kulturne karakteristike (svoje navike, običaje, mentalitet).  Društvo od samog rođenja deteta, pokušava da mu nametne određene norme ponašanja i da kod njega razvije određene navike. Mediji utiču na  formiranje mišljenja ljudi u društvu i  veoma su važni za obrazovanje sistema vrednosti i stavova, naročito dece.

   Mediji u savremenom smislu podrazumevaju sve vidove masovne komunikacije – TV, video, DVD, kompjuter, internet, mobilni telefoni, časopisi…Oni imaju nesporan uticaj na razvoj ličnosti, naročito u predškolskom periodu kada ličnost deteta još nije razvijena i podložna je raznim uticajima. Deca, naročito ona predškolskog uzrasta,  prolaze kroz vrlo specifičan i buran period svog razvoja. Na tom uzrastu dete svet ne doživljava na realan već na jedan vrlo subjektivan način. Ono je vrlo emotivno, tako da sve informacije koje prima emotivno obrađuje.

   Sve što dete uči, vidi i čuje u ovom periodu, dete imitira. Ako su to  pozitivni sadržaji iz porodičnog života, bliskog okruženja ili oni koje  koje mu nude mediji, to će u detetu jačati pozitivne emocije. Ukoliko  dete imitira nasilje koje doživljava u porodici, bliskom okruženju ili ono koje mu nude mediji, dete će biti stalno napeto i nasilno.  Tako će svet doživeti kao jednu neprijateljsku  preteću sredinu protiv koje se treba boriti.

   Uloga medija ima i svoju pozitivnu stranu. Mediji u velikoj meri doprinose podizanju nivoa svesti o važnosti zaštite prava deteta. Nesporan je uticaj medija na obrazovanje i kulturno obogaćivanje dece. Uticaj medija u obrazovanju je velik, što pokazuje i činjenica da se u školi i nastavi primenjuju određeni medijski sadržaji. Internet kao vrsta medija, ima i te kako veliku ulogu u životu svih nas. Zahvaljujući njemu,  veoma brzo dobijamo tačne informacije,upoznajemo različite kulture, slikom i rečju direktno pratimo bitna dešavanja,  obogaćujemo svoje znanje. 

   Zbog svega  toga, mediji moraju obratiti posebnu pažnju prilikom plasiranja informacija o deci i u vezi sa njima. Programske sadržaje moraju obavezno da označavaju starosnim granicama od koje dete može pratiti taj program,  poštuju pravo na privatnost deteta, kao i da interes deteta ima prioritet u odnosu na atraktivnost informacije koja se plasira.

 

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji sprovodi portal Radio i televizija Bačka Palanka “Izazovi porodice u 21. veku” (kako sačuvati porodicu, brak i porodične vrednosti), a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu i ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

Dnešná rodina je konfrontovaná s mnohými problémami, ktoré si vyžaduje rýchly tempo každodenného života, takže čiastočne stráca svoju vzdelávaciu funkciu. Rodičia sa čoraz viac zaoberajú prácou a riešením existenciálnych problémov a deti sú čoraz viac ponechané na seba a stále viac a viac voľného času trávia v médiách. Dieťa sa učilo od narodenia. Od narodenia je v spoločenskom prostredí, ktoré má určité kultúrne charakteristiky (zvyky, zvyky, mentalita). Od narodenia dieťaťa sa spoločnosť snaží zavádzať určité normy správania a rozvíjať určité návyky.

Médiá majú vplyv na formovanie názorov ľudí v spoločnosti a sú veľmi dôležité pre vzdelávanie hodnôt a postojov, najmä pre deti. Médiá v modernom slova zmysle znamenajú všetky formy masovej komunikácie – televízia, video, DVD, počítač, internet, mobilné telefóny, časopisy … Majú nepopierateľný vplyv na rozvoj osobnosti, najmä v predškolskom období, keď sa osobnosť dieťaťa ešte nerozvíja a je predmetom rôznych vplyvov. Deti, najmä deti v predškolskom veku, prechádzajú veľmi špecifickým a búrlivým obdobím svojho vývoja. V tomto veku dieťa nezažíva svet realisticky, ale veľmi subjektívne. Je to veľmi emotívne, takže všetky informácie, ktoré dostáva, sú emocionálne spracované. Všetko, čo sa dieťa v tomto období učí, vidí a počuje, ho napodobňuje. Ak je to pozitívny obsah z rodinného života, z blízkeho okolia alebo z tých, ktoré ponúkajú médiá, posilní to pozitívne emócie u dieťaťa. Ak dieťa napodobňuje násilie, ktoré zažije v rodine, v okolitom prostredí alebo v prostredí médií, bude neustále napäté a násilné. Svet bude teda vnímaný ako jedno nepriateľské prostredie ohrozujúce boj. Úloha médií má tiež pozitívnu stránku. Médiá vo veľkej miere prispeli k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti ochrany práv dieťaťa. Vplyv médií na vzdelávanie a kultúrne obohatenie detí je nesporný. Vplyv médií na vzdelávanie je veľký, o čom svedčí skutočnosť, že určitý obsah médií sa používa v škole a výučbe. Internet ako druh médií zohráva v živote nás všetkých obrovskú úlohu. Vďaka nemu získavame presné informácie veľmi rýchlo, spoznávame rôzne kultúry, sledujeme relevantné udalosti priamo obrázkom a slovom, obohacujeme naše vedomosti. Z tohto dôvodu musia médiá pri umiestňovaní venovať osobitnú pozornosť a týkajú sa informácií o deťoch. Obsah programu musí nevyhnutne uvádzať vek, v ktorom môže dieťa sledovať program, rešpektovať právo na súkromie dieťaťa a že záujem dieťaťa má prednosť pred príťažlivosťou predávaných informácií.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie BáčkaPalanka „Výzvy rodiny v 21. storočí“ (ako zachovať rodinu, manželstvoa rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky -Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a vnapísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.