Данашња породица је суочена са могобројним проблемима коју диктира брза свакодневница тако да она делимично губи своју васпитну функцију. Родитељи су све више заокупљени послом и решавањем егзистенцијалних проблема,  а деца су све више препуштена самој себи и све већи део слободног времена проводе уз медије.

   Дете учи од самог свог рођења. Оно се од рођења налази у друштвеној средини која има одређене културне карактеристике (своје навике, обичаје, менталитет).  Друштво од самог рођења детета, покушава да му наметне одређене норме понашања и да код њега развије одређене навике. Медији утичу на  формирање мишљења људи у друштву и  веома су важни за образовање система вредности и ставова, нарочито деце.

   Медији у савременом смислу подразумевају све видове масовне комуникације – ТВ, видео, ДВД, компјутер, интернет, мобилни телефони, часописи…Они имају неспоран утицај на развој личности, нарочито у предшколском периоду када личност детета још није развијена и подложна је разним утицајима. Деца, нарочито она предшколског узраста,  пролазе кроз врло специфичан и буран период свог развоја. На том узрасту дете свет не доживљава на реалан већ на један врло субјективан начин. Оно је врло емотивно, тако да све информације које прима емотивно обрађује.

   Све што дете учи, види и чује у овом периоду, дете имитира. Ако су то  позитивни садржаји из породичног живота, блиског окружења или они које  које му нуде медији, то ће у детету јачати позитивне емоције. Уколико  дете имитира насиље које доживљава у породици, блиском окружењу или оно које му нуде медији, дете ће бити стално напето и насилно.  Тако ће свет доживети као једну непријатељску  претећу средину против које се треба борити.

   Улога медија има и своју позитивну страну. Медији у великој мери доприносе подизању нивоа свести о важности заштите права детета. Неспоран је утицај медија на образовање и културно обогаћивање деце. Утицај медија у образовању је велик, што показује и чињеница да се у школи и настави примењују одређени медијски садржаји. Интернет као врста медија, има и те како велику улогу у животу свих нас. Захваљујући њему,  веома брзо добијамо тачне информације,упознајемо различите културе, сликом и речју директно пратимо битна дешавања,  обогаћујемо своје знање. 

   Због свега  тога, медији морају обратити посебну пажњу приликом пласирања информација о деци и у вези са њима. Програмске садржаје морају обавезно да означавају старосним границама од које дете може пратити тај програм,  поштују право на приватност детета, као и да интерес детета има приоритет у односу на атрактивност информације која се пласира.

 

 

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

Dnešná rodina je konfrontovaná s mnohými problémami, ktoré si vyžaduje rýchly tempo každodenného života, takže čiastočne stráca svoju vzdelávaciu funkciu. Rodičia sa čoraz viac zaoberajú prácou a riešením existenciálnych problémov a deti sú čoraz viac ponechané na seba a stále viac a viac voľného času trávia v médiách. Dieťa sa učilo od narodenia. Od narodenia je v spoločenskom prostredí, ktoré má určité kultúrne charakteristiky (zvyky, zvyky, mentalita). Od narodenia dieťaťa sa spoločnosť snaží zavádzať určité normy správania a rozvíjať určité návyky.

Médiá majú vplyv na formovanie názorov ľudí v spoločnosti a sú veľmi dôležité pre vzdelávanie hodnôt a postojov, najmä pre deti. Médiá v modernom slova zmysle znamenajú všetky formy masovej komunikácie – televízia, video, DVD, počítač, internet, mobilné telefóny, časopisy … Majú nepopierateľný vplyv na rozvoj osobnosti, najmä v predškolskom období, keď sa osobnosť dieťaťa ešte nerozvíja a je predmetom rôznych vplyvov. Deti, najmä deti v predškolskom veku, prechádzajú veľmi špecifickým a búrlivým obdobím svojho vývoja. V tomto veku dieťa nezažíva svet realisticky, ale veľmi subjektívne. Je to veľmi emotívne, takže všetky informácie, ktoré dostáva, sú emocionálne spracované. Všetko, čo sa dieťa v tomto období učí, vidí a počuje, ho napodobňuje. Ak je to pozitívny obsah z rodinného života, z blízkeho okolia alebo z tých, ktoré ponúkajú médiá, posilní to pozitívne emócie u dieťaťa. Ak dieťa napodobňuje násilie, ktoré zažije v rodine, v okolitom prostredí alebo v prostredí médií, bude neustále napäté a násilné. Svet bude teda vnímaný ako jedno nepriateľské prostredie ohrozujúce boj. Úloha médií má tiež pozitívnu stránku. Médiá vo veľkej miere prispeli k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti ochrany práv dieťaťa. Vplyv médií na vzdelávanie a kultúrne obohatenie detí je nesporný. Vplyv médií na vzdelávanie je veľký, o čom svedčí skutočnosť, že určitý obsah médií sa používa v škole a výučbe. Internet ako druh médií zohráva v živote nás všetkých obrovskú úlohu. Vďaka nemu získavame presné informácie veľmi rýchlo, spoznávame rôzne kultúry, sledujeme relevantné udalosti priamo obrázkom a slovom, obohacujeme naše vedomosti. Z tohto dôvodu musia médiá pri umiestňovaní venovať osobitnú pozornosť a týkajú sa informácií o deťoch. Obsah programu musí nevyhnutne uvádzať vek, v ktorom môže dieťa sledovať program, rešpektovať právo na súkromie dieťaťa a že záujem dieťaťa má prednosť pred príťažlivosťou predávaných informácií.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie BáčkaPalanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvoa rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky -Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a vnapísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.