Prema podacima Nacionalne službe zapošljavanja , filijala Bačka Palanka, broj žena na evidenciji nezaposlenih je 2.648, prema starosnoj stukturi  nezaposlenih najviše ima u razdoblju  između 40 i 44 godine starosti. Kao glavnu prepreku za početak bavljenja preduzetništvom žene navode nedostatak finansijske mogućnosti, nemanju vremena zbog porodičnih obaveza, nezainterosovanosti, godine starosti i tome što nemaju dobru i jasnu ideju.  Sa druge strane  kada je reč o ženama preduzetnicama koje su započele svoj biznis , one se suočavaju sa nedostatkom neophodnog znanja, odsustvom  samopouzdanja ali i otežanom pristupu finansijskim izvorima i raznim stukovnim udruženjima. U rešavanju ovih problema ženama može pomoći Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Bačka Palanka koji ima upravo savetodavnu i mentorsku ulogu. Zbog promocije, afirmacije i osnaživanja žena da se upuste u preduzetničke vode organiziju se razni programi, prezentacije kreditnih linija i bespovratnih sredstava, razni privredni susreti i posete sajmovima.  Kada se odluče, žene najčešće pokreću posao u sektoru usluga, jer je to nisko-kapitalan sektor koji ne zahteva mnogo ulaganja. Među poslovima u kome su žene preduzetnice opstale su računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, trgovina, proizvodnja odevnih predmeta, kosultativne aktivnosti i turizam. Kao pozitivnu promenu u realizaciji projketa „Žensko preduzetništvo-koraci ka izazovima“ vidimo u razmatranju pitanja i problema od značaja za žensko preduzetništvo, predlaganje aktivnosti koje će doprineti njihovom unapređenju, međusobnom povezivanju žena, promovisanju preduzetničke kulture i vrednosti kod žena. Afirmacijom i podsticajem zajedničkog rada,  organizovanjem edukacija koje doprinose razvoju ženskog preduzetništva stvorićemo uslove da žene preduzetnice budu podržane i uspešne u svojoj delatnosti. Ovaj projekat realizovaće Radio-televizija „Bap“.   Podľa údajov Národnej služby zamestnanosti, pobočky Backa Palanka, je počet žien v registri nezamestnanosti 2 648, podľa vekovej štruktúry nezamestnaných je najvyšší počet od 40 do 44 rokov. Hlavnou prekážkou pre začatie podnikania je nedostatok finančných zdrojov, nedostatok času z dôvodu rodinných povinností, nezáujem, vek a nedostatok dobrého a jasného nápadu. Na druhej strane, pokiaľ ide o podnikateľky, ktoré začali podnikať, musia čeliť nedostatku potrebných vedomostí, nedostatku dôvery, ale aj ťažkému prístupu k finančným zdrojom a rôznym profesijným združeniam. Pri riešení týchto otázok môže ženám pomáhať Rada pre rodovú rovnosť Mestského zhromaždenia Bačka Palanka, ktorá má poradnú a mentorskú úlohu. Usporadúvajú sa rôzne programy, prezentácie úverových liniek a grantov, rôzne obchodné stretnutia a návštevy veľtrhov s cieľom propagovať, potvrdzovať a oprávňovať ženy, aby vstupovali do podnikateľských vôd. Pri rozhodovaní ženy najčastejšie začínajú pracovať v sektore služieb, pretože je to sektor s nízkym kapitálom, ktorý nevyžaduje veľa investícií. Medzi podniky, v ktorých sa nachádzajú podnikateľky, patrí účtovníctvo a účtovníctvo, obchod, odevná výroba, poradenská činnosť a cestovný ruch. Vidíme pozitívnu zmenu v realizácii projektu „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ pri posudzovaní otázok a otázok dôležitých pre podnikanie žien, navrhovaní aktivít, ktoré prispejú k ich pokroku, prepojeniu žien, propagácii podnikateľskej kultúry a hodnôt u žien. Potvrdením a povzbudením spoločnej práce, organizovaním školení, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania žien, vytvoríme podmienky pre podporu podnikateľských žien a ich úspešnosť v ich činnosti. Tento projekt bude realizovať spoločnosť Bap Radio Television.