Према подацима Националне службе запошљавања , филијала Бачка Паланка, број жена на евиденцији незапослених је 2.648, према старосној стуктури  незапослених највише има у раздобљу  између 40 и 44 године старости. Као главну препреку за почетак бављења предузетништвом жене наводе недостатак финансијске могућности, немању времена због породичних обавеза, незаинтеросованости, године старости и томе што немају добру и јасну идеју.  Са друге стране  када је реч о женама предузетницама које су започеле свој бизнис , оне се суочавају са недостатком неопходног знања, одсуством  самопоуздања али и отежаном приступу финансијским изворима и разним стуковним удружењима. У решавању ових проблема женама може помоћи Савет за родну равноправност Скупштине општине Бачка Паланка који има управо саветодавну и менторску улогу. Због промоције, афирмације и оснаживања жена да се упусте у предузетничке воде организију се разни програми, презентације кредитних линија и бесповратних средстава, разни привредни сусрети и посете сајмовима.  Када се одлуче, жене најчешће покрећу посао у сектору услуга, јер је то ниско-капиталан сектор који не захтева много улагања. Међу пословима у коме су жене предузетнице опстале су рачуноводствени и књиговодствени послови, трговина, производња одевних предмета, косултативне активности и туризам. Као позитивну промену у реализацији пројкета „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ видимо у разматрању питања и проблема од значаја за женско предузетништво, предлагање активности које ће допринети њиховом унапређењу, међусобном повезивању жена, промовисању предузетничке културе и вредности код жена. Афирмацијом и подстицајем заједничког рада,  организовањем едукација које доприносе развоју женског предузетништва створићемо услове да жене предузетнице буду подржане и успешне у својој делатности. Овај пројекат реализоваће Радио-телевизија „Бап“.   Podľa údajov Národnej služby zamestnanosti, pobočky Backa Palanka, je počet žien v registri nezamestnanosti 2 648, podľa vekovej štruktúry nezamestnaných je najvyšší počet od 40 do 44 rokov. Hlavnou prekážkou pre začatie podnikania je nedostatok finančných zdrojov, nedostatok času z dôvodu rodinných povinností, nezáujem, vek a nedostatok dobrého a jasného nápadu. Na druhej strane, pokiaľ ide o podnikateľky, ktoré začali podnikať, musia čeliť nedostatku potrebných vedomostí, nedostatku dôvery, ale aj ťažkému prístupu k finančným zdrojom a rôznym profesijným združeniam. Pri riešení týchto otázok môže ženám pomáhať Rada pre rodovú rovnosť Mestského zhromaždenia Bačka Palanka, ktorá má poradnú a mentorskú úlohu. Usporadúvajú sa rôzne programy, prezentácie úverových liniek a grantov, rôzne obchodné stretnutia a návštevy veľtrhov s cieľom propagovať, potvrdzovať a oprávňovať ženy, aby vstupovali do podnikateľských vôd. Pri rozhodovaní ženy najčastejšie začínajú pracovať v sektore služieb, pretože je to sektor s nízkym kapitálom, ktorý nevyžaduje veľa investícií. Medzi podniky, v ktorých sa nachádzajú podnikateľky, patrí účtovníctvo a účtovníctvo, obchod, odevná výroba, poradenská činnosť a cestovný ruch. Vidíme pozitívnu zmenu v realizácii projektu „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ pri posudzovaní otázok a otázok dôležitých pre podnikanie žien, navrhovaní aktivít, ktoré prispejú k ich pokroku, prepojeniu žien, propagácii podnikateľskej kultúry a hodnôt u žien. Potvrdením a povzbudením spoločnej práce, organizovaním školení, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania žien, vytvoríme podmienky pre podporu podnikateľských žien a ich úspešnosť v ich činnosti. Tento projekt bude realizovať spoločnosť Bap Radio Television.