Отворене позиве за доделу бесповратних средстава за предзетнике тренутно имају Развојна агенција Србије, Фонд за развој, као и  Фонд за иновативну делатност.

Развојна агенција Србије има отворен јавни позив за Програм подршке дигиталној трансформацији микро, малих и средњих предузећа . Услов за учешће у програму је да су предузећа регистрована у АПР-у најмање две године, да су измирила све обавезе по основу пореза и доприноса и да имају израђену Стратегију дигиталне траснформације од стране сертификованог консултанта.

Укупан буџет Програма је 70 милиона динара, а сваки корисник може добити максимално 600.000 динара. Средства се одобравају као суфинансирање у висини до 50 одсто износа оправданих трошкова без ПДВ-а, за сваку пројектну активност, по принципу рефундације.

Средства из овог програма намењена су за суфинансирање увођења решења предвиђеног Стратегијом дигиталне трансформације – унапређење или увођење нових пословних процеса, пословних модела, производа и услуга, али и за израду Стратегије дигиталне трансформације.

Фонд за иновациону делатност додељује државну помоћ за иновације кроз Програм раног развоја који финансира пројекте из било које области науке и технологије, односно било ког индустријског сектора. Износ финансирања може бити максимално 80.000 евра, односно 70 одсто укупно одобреног буџета пројекта, а пројекат се мора реализовати у року од 12 месеци.

И Фонд за развој има два актуелна јавна позива, за подстицање предузетнишва и промоцију предузетништва и самозапошљавања.

Максимални износ бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години је 12,5 милиона динара. Рок отплате је до 10 година, односно до 8 година за предузетнике, уз грејс период до једне године.

Предузетници, микро, мала и средња правна лица који задовоље услове овог програма могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20 одсто бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30 одсто бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 500 милиона динара, а намењена су за куповину или изградњу/санацију пословног простора, куповину производне опреме, трајна обртна средства и набавку.

У оквиру Програма промоције предузетништва и самозапошљавања привредницима је на располагању 300 милиона динара, од чега је 250 милиона намењено за спровођење програма, а 50 милиона динара за трошкове спровођења програма обуке и менторинга.

За овај програм могу конкурисати новоосновани предузетници, пољопривредна газдинства, микро и мала привредним друштвима старости до две године, као и сви заинтересовани за отпочињање сопственог бизниса. Програм подстиче финансирање младих предузетника старости 18-35 година, жена предузетница, повратника и предузетника који улажу у пољопривредни сектор.

Granty pre podnikateľov

V súčasnosti majú srbská agentúra pre rozvoj, rozvojový fond a inovačný fond otvorené výzvy pre podnikateľov.

Srbská rozvojová agentúra otvorila verejnú výzvu na program podpory digitálnej transformácie pre mikropodniky, malé a stredné podniky. Podmienkou účasti v programe je, že spoločnosti sú registrované v APR najmenej dva roky, že splnili všetky povinnosti na základe daní a príspevkov a že vypracovali stratégiu digitálnej transformácie certifikovaným konzultantom.

Celkový rozpočet programu je 70 miliónov dinárov a každý príjemca môže dostať najviac 600 000 dinárov. Finančné prostriedky sa schvaľujú ako spolufinancovanie až do výšky 50% oprávnených nákladov bez DPH na každú projektovú činnosť na základe princípu úhrady.

Finančné prostriedky z tohto programu sú určené na spolufinancovanie zavedenia riešenia stanoveného v stratégii digitálnej transformácie – zlepšenie alebo zavedenie nových obchodných procesov, obchodných modelov, výrobkov a služieb, ako aj na rozvoj stratégie digitálnej transformácie.

Inovačný fond poskytuje štátnu pomoc na inovácie prostredníctvom programu včasného rozvoja, ktorý financuje projekty v akejkoľvek oblasti vedy a techniky alebo v akomkoľvek priemyselnom odvetví. Suma financovania môže byť maximálne 80 000 EUR alebo 70% z celkového schváleného rozpočtu projektu a projekt musí byť dokončený do 12 mesiacov.

Rozvojový fond má tiež dve verejné výzvy na podporu podnikania a podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

Maximálny grant v rámci podnikateľského stimulačného programu prostredníctvom rozvojových projektov v roku 2019 je 12,5 milióna RSD. Lehota splatnosti je až 10 rokov, alebo až 8 rokov pre podnikateľov, s dobou odkladu do jedného roka.

Podnikatelia, mikropodniky, malé a stredné právnické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky tohto programu, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške až 20 percent grantov z hodnoty investičných investícií alebo až 30 percent grantov pre spoločnosti patriace do štvrtej rozvojovej skupiny.

Celkové granty, ktoré sú k dispozícii na vykonávanie tohto programu, sú 500 miliónov RSD určené na nákup alebo výstavbu / rehabilitáciu kancelárskych priestorov, nákup výrobného zariadenia, stáleho pracovného kapitálu a obstarávanie.

V rámci programu na podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti je podnikateľom k dispozícii 300 miliónov RSD, z čoho je 250 miliónov EUR určených na implementáciu programu a 50 miliónov RSD na náklady na programy odbornej prípravy a mentorstva.

O tento program sa môžu uchádzať noví podnikatelia, farmy, mikropodniky a malé spoločnosti do dvoch rokov, ako aj všetci záujemcovia o začatie podnikania. Program podporuje financovanie mladých podnikateľov vo veku 18 – 35 rokov, podnikateľiek, navrátencov a podnikateľov, ktorí investujú do odvetvia poľnohospodárstva.