Из Јавнобележничке коморе Србије обавештавају  ученике и студенте да у јавнобележничким канцеларијама могу да  обаве оверу докумената потребних за упис у средње школе и факултете. Овера фотокопија сведочанстава и диплома неопходних за упис у средње школе, као и за први упис на факултет, јавни бележници обављају бесплатно у свих 198 канцеларија широм Србије. Оверу потписа и преписа или фотокопије за потребе уписа јавни бележници су дужни да обаве бесплатно уколико се тај посао обавља у радно време. Важно је да се овера потребних докумената заврши пре крајњег рока, како се не би плаћала посебна накнада за рад јавних бележника уколико се то деси ван радног времена. Јавни бележници, такође, не наплаћују оверу докумената за потребе конкурса за пријем у установе ученичког и студентског стандарда, као и за потребе конкурса за коришћење ученичких и студентских стипендија и кредита. Поред овере ових докумената, код јавних бележника бесплатно се обављају и овере неопходне за упис у предшколске установе, као и за упис у основну школу. Код јавних бележника у Србији, иначе, бесплатно се обављају и овере потписа и преписа или фотокопија докумената која се користе за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата. Без накнаде се оверавају и исправе којима се обезбеђује финансијска подршка породици са децом, као и документација потребна за остваривање права жртава породичног насиља. Поред тога, бесплатна је овера и докумената незапослених лица неопходних за заснивање радног односа, или других права која се остварују по том основу.Оверу потписа и преписа или фотокопија у Србији од марта 2017. године раде искључиво јавни бележници, осим у местима где јавних бележника још нема.