Данас је  одржана 150. седница Општинског већа Општине Бачка Паланка, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка Александар Борковић.  Две тачке, које су се нашле на  дневном реду  седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка,  односиле су се на  доношење Закључка о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка, за две катастарске парцеле у Младенову и две у Челареву. Законом о планирању и изградњи (члан 99.) предвиђено је да се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, а у складу са законом. Одлуком о грађевинском земљишту, предвиђено је да одлуку о покретању поступка за отуђење или прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине доноси Општинско веће , на предлог Општинске управе.  Парцеле у Младенову чија је намена стамбена зона мање густине и у Челареву чија је намена радна зона, отуђују се ради привођења намени, одлучили су чланови Општинског већа.   Почетна цена за катастарску парцелу 687/1 у висини од 82.200,00 динара, и парцелу 687/2 у висини од 81.750,00 динара – обе у K.О. Младеново, као и катастарске парцеле 1357/3 у висини од 1.059.270,00 динара и парцеле 2819/2 у висини од 255.605,00 динара – обе у K.О. Челарево утврђена је на основу акта Министарства финансија, Пореске управе – филијала Бачка Паланка од 26. јуна, односно 24. јуна  2019. године.
На 150. седници Општинског већа  донета је и одлука о измени Плана генералне  регулације насеља Младеново, а повод је проширење грађевинског подручја насеља за потребе ширења месног гробља. Изменама Плана је  планирано проширење насељског гробља ка истоку, према ванграђевинском подручју. Укупна површина гробља у Младенову ће након проширења износити 6,9 ха. Одлука о измени плана генералне регулације насеља Младеново упућује се на разматрање и усвајање одборницима Скупштине општине Бачка Паланка.