Одборници СО БП су на 18 седници Скупштине усвојили Програм рада Скупштине општине БП за 2022. годину. Програмом је утврђено да ће Скупштина у наредној години расправљати и одлучивати о 24 теме.
У првом полугодишту на седници Скупштине наћи ће се: Локални антикорупцијски план општине, Извештаји о раду: комисије за стипендије, општинске управе општине БП за 2021. годину, правобранилаштва општине за 2021. годину, Информација о стању спорта у општини БП, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине БП, као и Годишњи извештаји о раду: Комуналпројекта, Стандарда, Установе за спорт и рекреацију Тиквара, Пословно производног центра БП, Културног центра , Народне библиотеке Вељко Петровић, Центра за социјални рад, Дома здравља Др Младен Стојановић, Туристичке организације , Геронтолошког центра, Међуопштинске организације слепих и слабовидих и Црвеног крста БП. Пред одборницима ће се у првом делу године наћи и Одлука о условима и начину располагања становима у јавној својини општине, о располагању покретним стварима у јавној својини општине, Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2022, Одлука о изради средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период 2022 – 25 година, Извештај о давању у закуп државног пољопривредног земљишта у општини и Одлука о завршном рачуну буџета општине за 2021. годину.

У другом полугодишту пред одборницима ће се на седници СО наћи Извештај о извршењу буџета за првих 6 месеци 2022. године, Одлуке о правцима државних путева кроз насељена места на територији општине, и о путевима, Извештај о раду ПУ Младост за школску 2021/22 годину и Програм рада и предшколски програм за школску 2022/23 годину. На седници СО наћи ће се и Информација о стању безбедности ученика у школама и ПУ младост, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему општине за 2022. годину, Извештај о извршењу буџета за 9 месеци 2022. године, Одлука о буџету за 2023, програми и финансијски планови јавних предузећа и установа, јавних служби и других организација чији је оснивач СО БП за 2023. годину, Кадровски план општинске управе уа 2023 и Програм рада СО за 2023. годину.

СО ће током године доносити одлуке и друга општа акта за које буде овлашћена и задужена законима и другим прописима , а разматраће и остала питања из све надлежности као што су: сагласности на општа акта установа и јавних предузећа, избори и именовања и друга питања према указаној потреби на предлог овлашћених предлагача. О извршењу Програма рада СО стараће се председник и секретар СО, начелник општинске управе и руководиоци одељења задужених за обраду појединих материјала.