Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisao je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2023. godini.

 1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

 Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:

– da je državljanin Republike Srbije;

-da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

– da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

-da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

– da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

– da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

 

Pored opštih, kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

– da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;

– da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

– da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

 

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije

 Prijavu kandidat može podneti:

– odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu

prebivališta,

-elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija „Dobrovoljac” i na šalterima JP „Pošta Srbije”.

 

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

 Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

– fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

 Kandidat za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

– ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i

– pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

 

3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje u Vojsci Srbije

 

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

 Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok.

 4. Zaključivanje ugovora

 Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs .

 

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire u 2023. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.