Министарство заштите животне средине покреће заштиту специјалног резервата природе СРП „Карађорђево“ чија површина се повећана на око 5.400 хектара, а обухватиће и ергелу. Овај резерват је на територији општина Бач и Бачка Паланка, уз обалу Дунава, где је очуван ритски комплекс са мозаиком водених, мочварних, ливадских и шумских станишта, а површина ће му бити већа за 45 одсто од досадашње.

„Ревизијом граница и режима заштите, природно добро је проширено на плавно подручје Шаренградске аде, Хагле и еколошког коридора – водотока Мостонга, као и на ергелу Карађорђево, чијим увођењем у границе заштићеног подручја се обезбеђује очување генетских ресурса аутохтоних старих раса коња који имају јединствено генетско наслеђе“, објавило је министарство.

Значајан је и због влажних станишта карактеристичних за плавна подручја великих равничарских река. У Карађорђеву је присутан већи број ретких и угрожених биљних врста. Нову Студију заштите овог подручја, чије су површине више од 94 одсто у државном власништву, доставио је Покрајински завод за заштиту природе.

 

Извор: РТВ