Покрајински завод за равноправност полова, расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву или сувласништву.

Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 25.000.000,00 динара. Учесници  конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни партнери који испуњавају следеће услове:

  1. да један од супружника/ванбрачних партнера није старији од 40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс;
  2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине;
  3. супружници који су у брачној заједници у моменту подношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота (у складу са Законом);
  4. да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
  5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс.
  6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности;
  7. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Циљеви конкурса усмерени су на подстицање развоја руралних средина, као и повећање броја жена власница непокретности.

 Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs

Пријава на Конкурс подноси се непосредно Покрајинском Заводу за равноправност полова лично или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Покрајински Завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6 са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом’“. Рок за подношење пријаве је 3. Април текуће године.