Кomisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka raspisala je Javni poziv za  sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka za 2023. godinu (POSEBNI PROGRAMI).

Ukupan iznos sredstava za finansiranje posebnih programa sportskih organizacija iznosti 3.000.000,00 dinara i predviđena su Odlukom o drugom rebalansu budžeta Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu. 

Pod posebnim programima podrazumevaju se sledeća područja u sportu:

a) Obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima.

Prijave se podnose lično ili u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

SPORTSКI SAVEZ „BAČКA PALANКA 2017”

Šetalište Milana Janića 5 

sa naznakom: JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROGRAMA КOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI BAČКA PALANКA – POSEBNI PROGRAMI

 Dokumentacija po javnom pozivu se može preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Bačka Palanka, a sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti pozivom na na broj telefona: 064-12-40-178.

Javni poziv otvoren je zaključno sa 12. septembrom 2023. godine.