Одлука о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга, која је донета на 42. седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној 15. јуна 2020. године, ступила је на снагу 1. јануара 2021. године.

Овом одлуком прописује се забрана коришћења пластичних кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга на територији општине Бачка Паланка, осим биоразградивих пластичних кеса произведених у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразгрању, о оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело.
Место продаје робе и услуга, у смислу ове одлуке, су сва малопродајна и велепродајна места, као и регистрована пијачна места, на којима се врши продаја робе и услуга на територији општине.

На месту продаје робе и услуга на територији општине, забрањује се коришћење пластичних кеса за испоруку робе, осим биоразградивих пластичних кеса. Ова одредба се не односи на производе који се пакују у амбалажни материјал намењен за тај производ и са њим је у директном контакту.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши Општинска управа Општине Бачка Паланка, Одељење за привреду – Инспектор за заштиту животне средине.
У случају непоштовања ових одлука одређене су казнене одредбе:

• правно лице новчаном казном од 150.000,00 динара
• одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000,00 динара
• предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара
• физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара.

 Овом приликом позивамо сва физичка и правна лица наше општине да поштују донету одлуку како би избегли евентуалне казнене мере, а пре свега сачували и унапредили нашу животну средину.