Otvorene pozive za dodelu bespovratnih sredstava za predzetnike trenutno imaju Razvojna agencija Srbije, Fond za razvoj, kao i  Fond za inovativnu delatnost.

Razvojna agencija Srbije ima otvoren javni poziv za Program podrške digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća . Uslov za učešće u programu je da su preduzeća registrovana u APR-u najmanje dve godine, da su izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da imaju izrađenu Strategiju digitalne trasnformacije od strane sertifikovanog konsultanta.

Ukupan budžet Programa je 70 miliona dinara, a svaki korisnik može dobiti maksimalno 600.000 dinara. Sredstva se odobravaju kao sufinansiranje u visini do 50 odsto iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, za svaku projektnu aktivnost, po principu refundacije.

Sredstva iz ovog programa namenjena su za sufinansiranje uvođenja rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije – unapređenje ili uvođenje novih poslovnih procesa, poslovnih modela, proizvoda i usluga, ali i za izradu Strategije digitalne transformacije.

Fond za inovacionu delatnost dodeljuje državnu pomoć za inovacije kroz Program ranog razvoja koji finansira projekte iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije, odnosno bilo kog industrijskog sektora. Iznos finansiranja može biti maksimalno 80.000 evra, odnosno 70 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta, a projekat se mora realizovati u roku od 12 meseci.

I Fond za razvoj ima dva aktuelna javna poziva, za podsticanje preduzetnišva i promociju preduzetništva i samozapošljavanja.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini je 12,5 miliona dinara. Rok otplate je do 10 godina, odnosno do 8 godina za preduzetnike, uz grejs period do jedne godine.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica koji zadovolje uslove ovog programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20 odsto bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30 odsto bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 500 miliona dinara, a namenjena su za kupovinu ili izgradnju/sanaciju poslovnog prostora, kupovinu proizvodne opreme, trajna obrtna sredstva i nabavku.

U okviru Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja privrednicima je na raspolaganju 300 miliona dinara, od čega je 250 miliona namenjeno za sprovođenje programa, a 50 miliona dinara za troškove sprovođenja programa obuke i mentoringa.

Za ovaj program mogu konkurisati novoosnovani preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, mikro i mala privrednim društvima starosti do dve godine, kao i svi zainteresovani za otpočinjanje sopstvenog biznisa. Program podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor.

Granty pre podnikateľov

V súčasnosti majú srbská agentúra pre rozvoj, rozvojový fond a inovačný fond otvorené výzvy pre podnikateľov.

Srbská rozvojová agentúra otvorila verejnú výzvu na program podpory digitálnej transformácie pre mikropodniky, malé a stredné podniky. Podmienkou účasti v programe je, že spoločnosti sú registrované v APR najmenej dva roky, že splnili všetky povinnosti na základe daní a príspevkov a že vypracovali stratégiu digitálnej transformácie certifikovaným konzultantom.

Celkový rozpočet programu je 70 miliónov dinárov a každý príjemca môže dostať najviac 600 000 dinárov. Finančné prostriedky sa schvaľujú ako spolufinancovanie až do výšky 50% oprávnených nákladov bez DPH na každú projektovú činnosť na základe princípu úhrady.

Finančné prostriedky z tohto programu sú určené na spolufinancovanie zavedenia riešenia stanoveného v stratégii digitálnej transformácie – zlepšenie alebo zavedenie nových obchodných procesov, obchodných modelov, výrobkov a služieb, ako aj na rozvoj stratégie digitálnej transformácie.

Inovačný fond poskytuje štátnu pomoc na inovácie prostredníctvom programu včasného rozvoja, ktorý financuje projekty v akejkoľvek oblasti vedy a techniky alebo v akomkoľvek priemyselnom odvetví. Suma financovania môže byť maximálne 80 000 EUR alebo 70% z celkového schváleného rozpočtu projektu a projekt musí byť dokončený do 12 mesiacov.

Rozvojový fond má tiež dve verejné výzvy na podporu podnikania a podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

Maximálny grant v rámci podnikateľského stimulačného programu prostredníctvom rozvojových projektov v roku 2019 je 12,5 milióna RSD. Lehota splatnosti je až 10 rokov, alebo až 8 rokov pre podnikateľov, s dobou odkladu do jedného roka.

Podnikatelia, mikropodniky, malé a stredné právnické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky tohto programu, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške až 20 percent grantov z hodnoty investičných investícií alebo až 30 percent grantov pre spoločnosti patriace do štvrtej rozvojovej skupiny.

Celkové granty, ktoré sú k dispozícii na vykonávanie tohto programu, sú 500 miliónov RSD určené na nákup alebo výstavbu / rehabilitáciu kancelárskych priestorov, nákup výrobného zariadenia, stáleho pracovného kapitálu a obstarávanie.

V rámci programu na podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti je podnikateľom k dispozícii 300 miliónov RSD, z čoho je 250 miliónov EUR určených na implementáciu programu a 50 miliónov RSD na náklady na programy odbornej prípravy a mentorstva.

O tento program sa môžu uchádzať noví podnikatelia, farmy, mikropodniky a malé spoločnosti do dvoch rokov, ako aj všetci záujemcovia o začatie podnikania. Program podporuje financovanie mladých podnikateľov vo veku 18 – 35 rokov, podnikateľiek, navrátencov a podnikateľov, ktorí investujú do odvetvia poľnohospodárstva.